30.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 30/50


Kanne 21.11.2016 – Abes v. komissio

(Asia T-813/16)

(2017/C 030/58)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Asianosaiset

Kantaja: Abes – companhia de assistência, bem-estar e serviços para seniores, Lda (São Pedro de Tomar, Portugal) (edustaja: asianajaja N. Mimoso Ruiz)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

toteamaan, että nyt esillä oleva kumoamiskanne on nostettu asianmukaisesti ja voidaan tutkia SEUT 263 artiklan ja SEUT 264 artiklan nojalla

kumoamaan SEUT 263 artiklan nojalla 9.8.2016 annetun päätöksen C(2016) 5054 ja toteamaan, että kantelussa kuvattu toimenpide ei ollut SEUT 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valtiontuki

kumoamaan SEUT 263 artiklan nojalla 9.8.2016 annetun päätöksen C(2016) 5054 ja toteamaan, että vaikka kanteessa kuvattu toimenpide olisi valtiontuki, se soveltuu sisämarkkinoille SEUT 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla

velvoittamaan komission korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu perustelujen puuttumiseen. Kantaja väittää, että päätöstä ei ole perusteltu, koska siinä todetaa, että vaikka katsottaisiin, että toimenpide on SEUT 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tuki, se soveltuu sisämarkkinoille SEUT 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, ilman, että tätä toteamusta on perusteltu.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu ilmeiseen arviointivirheeseen. Kantaja väittää, että päätökseen liittyy arviointivirhe siltä osin kuin se koskee tukitoimenpiteen vaikutuksia kilpailuun ja jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska syyt, joiden vuoksi komissio on katsonut, että toimenpiteen vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan on pelkästään hypoteettinen tai oletettu ja että vaikka tällainen vaikutus olisi olemassa, se voi olla ainoastaan hyvin vähäinen, eivät ole perusteltuja ja johtavat käytännössä vastaavien täsmällisten tukitoimenpiteiden laajenemiseen sekä Tomarin alueella että koko maassa, mistä seuraa, että kotimaasta ja muista jäsenvaltioista peräisin olevat investoinnit tehdään vähemmän houkutteleviksi.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu SEUT 107 artiklan 1 kohdan rikkomiseen, koska komissio i) ei ole tutkinut tarvittavalla huolellisuudella ja objektiivisesti, saattoiko kyseinen tuki vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan; ii) ei ole ottanut huomioon, että ei ole olemassa vähimmäisrajaa tai -prosenttimäärää, jonka alittuessa voitaisiin katsoa a priori, että kyseessä ei ole vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan; iii) ei ole ottanut huomioon, että vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ei riipu tarjottujen palvelujen paikallisesta tai alueellisesta luonteesta eikä kyseisen toiminnan merkityksestä; iv) ei ole todennut riittävällä tavalla, että kun valtion myöntämä tuki vahvistaa yrityksen asemaa muihin yrityksiin verrattuna, on katsottava, että tuensaajayrityksen kanssa kilpailevilla yrityksillä on vähemmän edulliset edellytykset rahoittaa uusia investointeja kyseisessä valtiossa.