9.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 6/52


Kanne 1.11.2016 – Pilla v. komissio ja EACEA

(Asia T-784/16)

(2017/C 006/65)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Rinaldo Pilla (Venafro, Italia) (edustaja: asianajaja A. Silvestri)

Vastaaja: Euroopan komissio; koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

virellä olevan valintaprosessin keskeyttämisen jälkeen kumoamaan vakavan lainrikkomisen vuoksi kokonaisuudessaan 2.9.2016 tehdyn Euroopan komission päätöksen – Directorate General for Education and Culture, Ref. Ares 2016 4930111, sulkea pois Rinaldo Pilla rahoitushankkeesta, ja toissijaisesti kumoamaan valinnan, koska se on lainvastainen lain rikkomisen vuoksi

jos vaatimusten vastaisesti katsotaan, että Rinaldo Pillan osallistuminen on evättävä, velvoittamaan vastaajat suorittamaan hänelle sillä perusteella, että hän on menettänyt mahdollisuuden osallistua kyseessä olevaan eurooppalaiseen rahoitushankkeeseen epäoikeudenmukaisen ja perusteettoman poissulkemisen vuoksi, vahingonkorvausta 1 050 000, euroa ja toissijaisesti 400 000 euroa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanne on nostettu, koska kantaja on suljettu eurooppalaisen rahoitushankkeen osallistujien valintamenettelyn ulkopuolelle (Call for proposals EAC/S05/2016, Support for a preparatory action to create an EU Festival Award and an EU Festival Label in the field of Culture: EFFE (Europe for Festivals – Festivals for Europe).

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1)

Vakava lain rikkominen, joka koskee 6.5.2003 annetun Euroopan komission suosituksen 2003/361/EY liitteessä olevaa I osaa, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17.12.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (EUVL 2013, L 347, s. 320) 2 artiklan 28 kohtaa, 17.12.2013 esitettyjä neuvoston arvioita sekä vuoden 2016 vakauslain 1 §:n 821 momenttia.

Kantaja esittää ensimmäisen kanneperusteen tueksi, että vaikka hän ei olekaan rekisteröitynyt mihinkään ammattijärjestöön, hän on vapaana ammatinharjoittajana oikeudellisesta muodosta riippumatta rinnastettavissa yritykseen. Vapaiden ammattien harjoittajilla on oikeus osallistua tieteelliseen tutkimukseen sekä kulttuurisiin ja teollisiin innovaatioihin tarkoitettuihin rahastoihin. Riidanalaisessa toimenpiteessä ei ole otettu huomioon sitä, että vuoden 2016 vakauslaissa, jolla vuoden 2013 eurooppalainen suositus on pantu täytäntöön, on lopullisesti selvennetty, että ammatinharjoittajat rinnastetaan yrityksiin. Vapaan ammatin harjoittajana toimiva kantaja olisi pitänyt arvonlisäverotunnistenumeron haltijana katsoa soveltuvaksi hakijaksi.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu vahingonkorvausvaatimukseen

Tältä osin kantaja väittää, että hänen poissulkemisensa valintamenettelystä on aiheuttanut hänelle vakavaa vahinkoa, koska ei ole epäilystäkään, etteikö ”VENAFRO EUROPEAN FESTIVAL OF LITERATURE” -hankkeen valintamenettelyn ulkopuolelle jättäminen aiheuttaisi ilmeisen mahdollisuuden menetyksen, jota on arvioitava ottamalla huomioon hankkeen laji ja laajuus; se voidaan suorittaa vain rinnastamalla tämä itse rahoitusosuuden arvoon.