31.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 402/49


Kanne 26.8.2016 – Epsilon International v. komissio

(Asia T-477/16)

(2016/C 402/58)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Epsilon International SA (Marousi, Kreikka) (edustajat: asianajajat D. Bogaert ja A. Guillerme)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

1)

SEUT 272 artiklan perusteella

toteamaan, että Euroopan komission Epsilonille BRISEIDE, i-SCOPE ja SMART-ISLANDS -avustussopimusten perusteella maksamat määrät vastaavat tukikelpoisia kustannuksia ja että Epsilon ei tehnyt systemaattisia virheitä näitä sopimuksia täytäntöön pantaessa

toteamaan, että komission vaatimus BRISEIDE-sopimuksen perusteella maksettujen määrien palauttamisesta on täysin perusteeton ja että niitä ei pitäisi palauttaa Euroopan komissiolle

toteamaan, että Euroopan komission päätökset i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity ja c-SPACE -avustussopimuksia koskevien maksujen keskeyttämisestä ovat perusteettomia

velvoittamaan komission palauttamaan määrät, jotka Epsilon on maksanut ylimääräisten tilintarkastusten suorittamiseksi riitauttaakseen komission valtuuttamien tilintarkastajien virheelliset toteamukset, ja korvaamaan Epsilonille aiheutuneen aineettoman vahingon, jonka suuruudeksi arvioidaan kohtuuden mukaan alustavasti 10 000 euroa.

2)

SEUT 263 artiklan perusteella kumoamaan 17.6.2016 tehdyn Euroopan komission päätöksen (viite Ares (2016)2835215) Epsilonin rekisteröimisestä varhaishavainta- ja poissulkemisjärjestelmää koskevaan tietokantaan.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi – siltä osin kuin se perustuu SEUT 272 artiklaan – Epsilon esittää, että tilintarkastajien esittämät toteamukset, jotka Euroopan komissio on hyväksynyt ja jotka liittyvät BRISEIDE, SMART-ISLANDS ja i-SCOPE -hankkeiden täytäntöönpanon osalta ilmoitettuihin henkilöstökustannuksiin, ovat virheellisiä. Tarkemmin ottaen Epsilon väittää, että ajankäytön seurantajärjestelmän, tuotantotunti- ja tuntipalkkalaskelmien, sen, että omistajien työtä ei ole laskutettu, ja sen, että sisäisten konsulttien kanssa tehtyjä sopimuksia ei ollut rekisteröity verovirastoon, osalta ei ole syyllistytty sääntöjenvastaisuuksiin. Joka tapauksessa mitään pieniä virheitä, jotka koskevat näiden sopimusten täytäntöönpanoa, ei voida pitää systemaattisena virheenä.

Lisäksi Epsilon riitauttaa komission päätökset maksujen keskeyttämisestä EU:n rahoittamien i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity ja c-SPACE -hankkeiden täytäntöönpanoa varten ja katsoo, että ne eivät ole oikeudellisesti perusteltuja.

Lopuksi Epsilon vaatii rahallista korvausta aineellisesta ja aineettomasta vahingosta, jotka Epsilonille ovat aiheutuneet komission päätöksistä.

Kanteensa tueksi – siltä osin kuin se perustuu SEUT 263 artiklaan – Epsilon vaatii unionin yleistä tuomioistuinta kumoamaan komission päätöksen Epsilonin rekisteröimisestä varhaishavainta- ja poissulkemisjärjestelmää koskevaan tietokantaan sen vuoksi, että edellä mainittujen hankkeiden täytäntöönpanon yhteydessä on väitetysti tehty mahdollisesti systemaattisia virheitä. Kantaja katsoo, että kyseisellä päätöksellä loukataan suhteellisuusperiaatetta ja puolustautumisoikeuksia.