27.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 301/26


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.7.2018 – Klyuyev v. neuvosto

(Asia T-240/16) (1)

((Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka - Ukrainan tilanteen johdosta toteutetut rajoittavat toimenpiteet - Varojen jäädyttäminen - Niiden henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luettelo, joihin varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen kohdistuu - Kantajan nimen säilyttäminen luettelossa - Oikeusperusta - Ilmeinen arviointivirhe - Puolustautumisoikeudet - Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan - Omaisuudensuoja - Oikeus hyvään maineeseen - Lainvastaisuusväite))

(2018/C 301/33)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Andriy Klyuyev (Donetsk, Ukraina) (edustajat: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, R. Gherson, solicitor ja T. Garner, solicitor)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: P. Mahnič Bruni ja J.-P. Hix)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus, joka koskee yhtäältä Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2014/119/YUTP muuttamisesta 4.3.2016 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2016/318 (EUVL 2016, L 60, s. 76) ja Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 208/2014 täytäntöönpanosta 4.3.2016 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/311 (EUVL 2016, L 60, s. 1) sekä toisaalta Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2014/119/YUTP muuttamisesta 3.3.2017 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2017/381 (EUVL 2017, L 58, s. 34) ja Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 208/2014 täytäntöönpanosta 3.3.2017 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/374 (EUVL 2017, L 58, s. 1) kumoamista siltä osin kuin kantajan nimi on säilytetty niiden henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luettelossa, joihin sovelletaan kyseisiä rajoittavia toimenpiteitä.

Tuomiolauselma

1)

Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2014/119/YUTP muuttamisesta 4.3.2016 annettu neuvoston päätös (YUTP) 2016/318 ja Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 208/2014 täytäntöönpanosta 3.3.2017 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/374 kumotaan siltä osin kuin Andriy Klyuyevin nimi on säilytetty niiden henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luettelossa, joihin sovelletaan kyseisiä rajoittavia toimenpiteitä.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Andriy Klyuyev vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut siltä osin kuin on kyse kannekirjelmässä esitetystä kumoamisvaatimuksesta.

4)

Neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Andriy Klyuyevin oikeudenkäyntikulut siltä osin kuin on kyse kanteen tarkistamista koskevassa kirjelmässä esitetystä, päätöksen 2017/381 ja täytäntöönpanoasetuksen 2017/374 osittaista kumoamista koskevasta vaatimuksesta.


(1)  EUVL C 270, 25.7.2016.