13.2.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 46/18


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o 1 de Pamplona (Espanja) on esittänyt 9.12.2016 – Wilber López Pastuzano v. Delegación del Gobierno Central en Navarra

(Asia C-636/16)

(2017/C 046/20)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o 1 de Pamplona

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Wilber López Pastuzano

Vastaaja: Delegación del Gobierno Central en Navarra

Ennakkoratkaisukysymys

Onko pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta 25.11.2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/109/EY (1) 12 artiklaa tulkittava siten, että se on esteenä pääasian oikeudenkäynnin kohteena olevan kaltaiselle kansalliselle oikeussäännölle ja sitä tulkitsevalle oikeuskäytännölle, kun niissä ei vahvisteta suojaa koskevien edellytysten soveltamisesta pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen karkottamista vastaan kaikkien karkottamista koskevien hallinnollisten päätösten osalta, riippumatta päätöksen oikeudellisesta luonteesta tai muodosta, vaan rajoitetaan näiden edellytysten soveltamisalaa siten, että ne koskevat vain karkottamisen konkreettista toteuttamistapaa?


(1)  EUVL 2004, L 16, s. 44.