16.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 14/28


Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 16.11.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-386/14, FIH Holding ja FIH Erhvervsbank v. komissio, 15.9.2016 antamasta tuomiosta

(Asia C-579/16 P)

(2017/C 014/34)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: L. Flynn, K. Blanck-Putz ja A. Bouchagiar)

Muut osapuolet: FIH Holding A/S, FIH Erhvervsbank A/S

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-386/14, FIH Holding ja FIH Erhvervsbank v. komissio, 15.9.2016 antaman tuomion, joka on annettu tiedoksi komissiolle 16.9.2016

ratkaisee ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyn kanteen itse ja hylkää kanteen oikeudellisesti perusteettomana

velvoittaa muutoksenhaussa vastapuolena ja ensimmäisessä oikeusasteessa kantajina olevat asianosaiset korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Vaihtoehtoisesti valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-386/14, FIH Holding ja FIH Erhvervsbank v. komissio, 15.9.2016 antaman tuomion, joka on annettu tiedoksi komissiolle 16.9.2016

palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyn toisen kanneperusteen käsittelyä varten

määrää, että ratkaisu oikeudenkäyntikuluista ensimmäisessä oikeusasteessa ja muutoksenhakuasteessa tehdään myöhemmin.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, että sen arvioimiseksi, sisältyikö vuoden 2012 toimenpiteisiin valtiontukea, komission olisi pitänyt soveltaa markkinataloudessa toimivan velkojan periaatetta ottamalla huomioon ne kustannukset, jotka Tanskalle olisi aiheutunut, jollei se olisi toteuttanut kyseisiä toimenpiteitä. Tämä unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisu on oikeudellisesti virheellinen, koska mainitut kustannukset ovat Tanskan aikaisemmin FIH:n hyväksi myöntämän valtiontuen välitön seuraus ja koska unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella on selvää, ettei komissio voi ottaa tällaisia kustannuksia huomioon tutkiessaan, onko jäsenvaltio toiminut siten kuin markkinatalouden toimija olisi tehnyt.