23.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 22/16


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Justice (Chancery Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 14.11.2016 – Air Berlin plc v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Asia C-573/16)

(2017/C 022/22)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Justice (Chancery Division)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Air Berlin plc

Vastaaja: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Ennakkoratkaisukysymykset

 

Ensimmäinen kysymys – Onko se, että jäsenvaltio kantaa 1,5 prosentin leimaveron edellä esitetyn kaltaisesta siirrosta edellä esitetyn kaltaisissa olosuhteissa vastoin yhtä tai useampaa seuraavista säännöksistä tai määräyksistä:

1)

direktiivin 69/335/ETY (1) 10 tai 11 artikla,

2)

direktiivin 2008/7/EY (2) 4 tai 5 artikla taikka

3)

EY:n perustamissopimuksen 12, 43, 48, 49 tai 56 artikla?

 

Toinen kysymys – Onko ensimmäiseen kysymykseen annettava vastaus erilainen siinä tilanteessa, että osakkeiden siirtoa selvityspalveluun edellytettiin kyseisen yhtiön osakkeiden arvopaperipörssin listalle ottamisen helpottamiseksi tässä jäsenvaltiossa tai toisessa jäsenvaltiossa?

 

Kolmas kysymys – Onko ensimmäiseen tai toiseen kysymykseen annettava vastaus erilainen siinä tilanteessa, että jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä mahdollistetaan se, että selvityspalvelun tarjoaja voi kansallisen veroviranomaisen luvan saatuaan valita, että leimaveroa ei makseta osakkeiden siirrosta selvityspalveluun vaan että SDRT peritään tämän sijasta jokaisesta seuraavasta osakemyynnistä selvityspalvelussa (0,5 prosentin verokannalla luovutushinnasta)?

 

Neljäs kysymys – Onko kolmanteen kysymykseen annettava vastaus erilainen siinä tilanteessa, että kyseisen yhtiön valitsemien toimien rakenne on sellainen, että valinnasta ei voida hyötyä?


(1)  Pääoman hankinnasta suoritettavista välillisistä veroista 17.7.1969 annettu neuvoston direktiivi 69/335/ETY (EYVL 1969, L 249, s. 25)

(2)  Pääoman hankinnasta suoritettavista välillisistä veroista 12.2.2008 annettu neuvoston direktiivi 2008/7/EY (EUVL 2008, L 46, s. 11).