30.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 30/17


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht München (Saksa) on esittänyt 17.10.2016 – Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH v. Hauptzollamt München

(Asia C-529/16)

(2017/C 030/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht München

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH

Vastaaja: Hauptzollamt München

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Voidaanko yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92, (1) sellaisena kuin se on muutettuna 16.11.2000 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2700/2000, (2) säännösten mukaan osapuolten sopimaa siirtohintaa, joka koostuu aluksi laskuun merkitystä ja ilmoitetusta määrästä ja tilikauden päättymisen jälkeen tehdystä kiinteämääräisestä korjauksesta, käyttää jakoperustetta soveltamalla tullausarvona riippumatta siitä, joutuvatko asianosaiset tilikauden päätteeksi maksamaan lisää vai saavatko ne hyvitystä?

2)

Jos edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi,

voidaanko tullausarvo tarkastaa tai määrittää yksinkertaistettujen laskelmien avulla, jos on hyväksyttävä siirtohintaan jälkikäteen (sekä ylös- että alaspäin) tehtävien mukautusten vaikutukset?


(1)  EYVL 1992, L 302, s. 1.

(2)  EYVL 2000, L 311, s. 17.