16.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 14/22


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 14.10.2016 – Salzburger Gebietskrankenkasse ja Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

(Asia C-527/16)

(2017/C 014/28)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Salzburger Gebietskrankenkasse ja Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

Muut osapuolet: Alpenrind GmbH, Martin-Meat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, Martimpex-Meat Kft, Pensionsversicherungsanstalt ja Allgemeine Unfallversicherungsanstalt

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Päteekö sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16.9.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 (1) 5 artiklassa säädetty, asetuksen (EY) N:o 987/2009 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen sitova vaikutus myös SEUT 267 artiklassa tarkoitetussa tuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen annetaan myöntävä vastaus:

a)

Päteekö mainittu sitova vaikutus silloinkin, kun sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevässä hallintotoimikunnassa on tätä ennen jo pidetty menettely, joka ei ole johtanut yhteisymmärrykseen eikä riidanalaisten asiakirjojen peruuttamiseen?

b)

Päteekö mainittu sitova vaikutus silloinkin, kun asiakirja A 1 annetaan vasta, kun vastaanottava jäsenvaltio on virallisesti vahvistanut pakollisen vakuutuksen lainsäädäntönsä mukaisesti? Onko sitova vaikutus tällöin myös taannehtiva?

3)

Siltä varalta, että asetuksen (EY) N:o 987/2009 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla asiakirjoilla on tietyillä edellytyksillä rajoitettu sitova vaikutus:

Onko asetuksen (EY) N:o 883/2004 12 artiklan 1 kohtaan sisältyvän korvaamiskiellon vastaista se, kun työntekijän korvaaminen ei tapahdu saman vaan toisen työnantajan lähettämällä työntekijällä? Onko tällöin merkitystä sillä,

a)

onko tämän työnantajan kotipaikka samassa jäsenvaltiossa kuin ensimmäisen työnantajan, tai sillä,

b)

onko ensimmäisen ja toisen lähettävän työnantajan välillä henkilöstöön ja/tai organisaatioon liittyviä yhteyksiä?


(1)  EUVL 2009, L 284, s. 1.