23.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 22/4


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) on esittänyt 12.10.2016 – MA.T.I. SUD Spa v. Società Centostazioni SpA

(Asia C-523/16)

(2017/C 022/07)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Pääasian asianosaiset

Kantaja: MA.T.I. SUD Spa

Vastaaja: Società Centostazioni SpA

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Vaikka jäsenvaltioilla onkin oikeus määrätä vaikutukseltaan korjaava asiakirjojen täydentämismenettely (soccorso istruttorio) vastikkeelliseksi, onko vuoden 2006 asetuksen (decreto legislativo) nro 163 38 §:n 2-bis momentti, sellaisena kuin se oli voimassa nyt tarkasteltavan [– –] hankintailmoituksen ajankohtana ja jossa säädetään ”seuraamusmaksusta”, unionin oikeuden vastainen vai ei – siltä osin kuin hankintaviranomaisen on määrättävä kyseinen maksu (”vähintään yksi promille ja enintään yksi prosentti hankinnan arvosta, kuitenkin enintään 50 000 euroa, ja jonka maksaminen varmistetaan tilapäisellä vakuudella”) – kyseisen seuraamusmaksun erittäin suuren määrän vuoksi ja sen vuoksi, että se on luonteeltaan ennalta määrätty eikä sitä voida suhteuttaa kulloiseenkin todelliseen tilanteeseen eli korjattavan virheen vakavuuteen?

2)

Onko tämä sama vuoden 2006 asetuksen (decreto legislativo) nro 163 38 §:n 2 bis momentti (edelleen sellaisena kuin se oli voimassa edellä mainittuna ajankohtana) sen sijaan unionin oikeuden vastainen sillä perusteella, että asiakirjojen täydentämismenettelyn (soccorso istruttorio) vastikkeellisuuden voidaan jo itsessään katsoa olevan vastoin periaatetta, jonka mukaan markkinoiden on oltava mahdollisimman avoimet kilpailulle ja jota kyseinen instituutio vastaa, jolloin toiminnan, johon hankintalautakunta on tältä osin velvollinen, on katsottava tarkoittavan sille laissa edellä mainitun tavoitteen saavuttamiseksi yleisen edun mukaisesti annettuja velvoitteita?