29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/16


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (Ruotsi) on esittänyt 3.2.2016 – Mohammad Khir Amayry v. Migrationsverket

(Asia C-60/16)

(2016/C 111/19)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Mohammad Khir Amayry

Vastapuoli: Migrationsverket

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Jos turvapaikanhakijaa ei ole otettu säilöön ajankohtana, jona hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio hyväksyy hänen vastaanottonsa, vaan hänet otetaan säilöön myöhempänä ajankohtana – koska katsotaan, että on olemassa huomattava vaara siitä, että kyseinen henkilö pakenee –, voidaanko katsoa, että asetuksen N:o 604/2013 (1) 28 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu kuuden viikon määräaika alkaa tällaisessa tapauksessa päivästä, jona henkilö otetaan säilöön, vai onko määräajan kulumisen katsottava alkavan jostain muusta ajankohdasta, ja, jos näin on, mistä?

2)

Onko asetuksen 28 artikla tilanteessa, jossa turvapaikanhakijaa ei ole otettu säilöön ajankohtana, jona hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio hyväksyy hänen vastaanottonsa, esteenä sellaisten kansallisten sääntöjen soveltamiselle, jotka Ruotsin tapauksessa merkitsevät, ettei ulkomaalaista saa pitää säilöön otettuna siirtopäätöksen täytäntöönpanoa varten pidempää aikaa kuin kahta kuukautta, elleivät painavat syyt eivät mahdollista pidempää säilöönottoa, ja että vaikka tällaisia painavia syitä on, ulkomaalaista ei saa pitää säilöön otettuna yli kolmea kuukautta tai, jos on todennäköistä, että päätöksen täytäntöönpano tulee viemään pidemmän ajan sen takia, että ulkomaalainen on haluton yhteistyöhön, tai että tarvittavien asiakirjojen hankkimiseen kuluu aikaa, yli 12 kuukautta?

3)

Jos täytäntöönpanomenettely aloitetaan uudelleen sen jälkeen, kun muutoksenhaulla tai uudelleen käsittelyllä ei enää ole lykkäävää vaikutusta (vrt. 27 artiklan 3 kohta), alkaako tällöin kulua uusi siirron täytäntöönpanoa koskeva kuuden viikon määräaika, vai onko määräajasta tällöin vähennettävä esimerkiksi se aika, jonka asianomainen henkilö on jo ollut säilöön otettuna sen jälkeen, kun hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio hyväksyi vastaanoton tai takaisinoton?

4)

Onko tältä osin merkitystä sillä, että turvapaikanhakija, joka on valittanut siirtopäätöksestä, ei itse ole vaatinut, että siirtopäätöksen täytäntöönpanoa lykätään, kunnes muutoksenhaku on ratkaistu (vrt. 27 artiklan 3 kohdan c alakohta ja 27 artiklan 4 kohta)?


(1)  Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta 26.6.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetu (EU) N:o 604/2013 (EUVL L 180, s. 31).