UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (suuri jaosto)

12 päivänä kesäkuuta 2018 ( *1 )

Ennakkoratkaisupyyntö – Tavaramerkit – Rekisteröinnin ehdottomat esteet tai ehdottomat mitättömyysperusteet – Merkki, joka muodostuu yksinomaan tavaran muodosta – Muodon käsite – Väri – Sen paneminen tavaran tiettyyn osaan – Direktiivi 2008/95/EY – 2 artikla – 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohta

Asiassa C-163/16,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka rechtbank Den Haag (Haagin alioikeus, Alankomaat) on esittänyt 9.3.2016 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 21.3.2016, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Christian Louboutin ja

Christian Louboutin SAS

vastaan

Van Haren Schoenen BV,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (suuri jaosto),

toimien kokoonpanossa: presidentti K. Lenaerts, varapresidentti A. Tizzano, jaostojen puheenjohtajat L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, C. G. Fernlund ja C. Vajda sekä tuomarit E. Juhász (esittelevä tuomari), J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. Toader, S. Rodin, F. Biltgen, K. Jürimäe ja C. Lycourgos,

julkisasiamies: M. Szpunar,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Ferreira,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 6.4.2017 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

Christian Louboutin, edustajanaan T. van Innis, avocat,

Christian Louboutin SAS, edustajanaan J. Hofhuis, advocaat,

Van Haren Schoenen BV, edustajinaan W. J. G. Maas, M. R. Rijks, E. T. Bergsma ja M. van Gerwen, advocaten,

Saksan hallitus, asiamiehinään T. Henze, M. Hellmann ja J. Techert,

Ranskan hallitus, asiamiehenään D. Segoin,

Unkarin hallitus, asiamiehinään M. Z. Fehér, G. Koós ja E. E. Sebestyén,

Portugalin hallitus, asiamiehinään L. Inez Fernandes, M. Figueiredo ja T. Rendas,

Suomen hallitus, asiamiehenään J. Heliskoski,

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehinään N. Saunders, Z. Lavery ja D. Robertson,

Euroopan komissio, asiamiehinään J. Samnadda, T. Scharf ja F. Wilman,

kuultuaan julkisasiamiehen 22.6.2017 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

ottaen huomioon 12.10.2017 annetun määräyksen suullisen käsittelyn aloittamisesta uudelleen ja 14.11.2017 pidetyssä istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 6.2.2018 pidetyssä istunnossa esittämän täydentävän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1

Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25) 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan tulkintaa.

2

Tämä pyyntö on esitetty tavaramerkin loukkaamista koskevassa asiassa, jossa asianosaisina ovat Christian Louboutin ja Christian Louboutin SAS (jäljempänä yhdessä Christian Louboutin) sekä Van Haren Schoenen BV (jäljempänä Van Haren) ja jossa on kyse siitä, että tämä viimeksi mainittu yhtiö piti kaupan kenkiä, joiden väitetään loukkaavan tavaramerkkiä, jonka haltija on Louboutin.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Unionin oikeus

3

Direktiivin 2008/95 2 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkin muodostavat merkit”, säädetään seuraavaa:

”Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanoin, henkilönnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muodon avulla, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.”

4

Tämän direktiivin 3 artiklassa, jonka otsikko on ”Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet”, säädetään seuraavaa:

”1.   Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:

– –

e)

merkit, jotka muodostuvat yksinomaan

i)

tavaran luonteenomaisesta muodosta,

ii)

teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta, tai

iii)

tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta;

– –”

Teollis- ja tekijänoikeuksia (tavaramerkit ja mallit) koskeva Benelux-maiden yleissopimus

5

Haagissa Belgian kuningaskunnan, Luxemburgin suurherttuakunnan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä 25.2.2005 allekirjoitetun teollis- ja tekijänoikeuksia (tavaramerkit ja mallit) koskevan Benelux-maiden yleissopimuksen 2.1 artiklassa, jonka otsikko on ”Benelux-tavaramerkin muodostavat merkit”, määrätään seuraavaa:

”1.   Yksittäisenä tavaramerkkinä voi olla nimitys, kuvio, painojälki, leima, kirjain, numero, tavaroiden tai niiden päällyksen muoto ja mikä tahansa muu merkki, jonka tehtävänä on erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muista tavaroista tai palveluista.

2.   Tavaramerkkeinä ei voida kuitenkaan pitää merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta tai teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä muodosta.

– –”

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymys

6

Christian Louboutin suunnittelee ja valmistaa kenkiä.

7

Louboutin teki 28.12.2009 Benelux-maiden teollis- ja tekijänoikeuksien virastolle rekisteröintihakemuksen Benelux-tavaramerkille, joka rekisteröitiin 6.1.2010 numerolla 0874489 tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, perustuvan luokituksen luokkaan 25 kuuluvia ja seuraavaa kuvausta vastaavia tavaroita varten: ”Kengät (lukuun ottamatta ortopedisiä kenkiä)” (jäljempänä riidanalainen tavaramerkki).

8

Tämän tavaramerkin esitystapa on seuraava:

Image

9

Riidanalainen tavaramerkki kuvailtiin rekisteröintihakemuksessa seuraavalla tavalla: ”Tavaramerkki muodostuu punaisesta väristä (Pantone 18-1663TP), joka on pantu kuvassa esiintyvän kengän pohjaan (kengän ääriviivat eivät ole osa tavaramerkkiä vaan niiden tarkoituksena on osoittaa tavaramerkin sijainti)”.

10

Rekisteröintiä mukautettiin 10.4.2013 niin, että rekisteröinnin kohteena olevat tavarat rajattiin seuraaviin: ”Korkokengät (lukuun ottamatta ortopedisiä kenkiä)”.

11

Van Haren, joka harjoittaa Alankomaissa kenkien vähittäismyyntiä, myi vuoden 2012 aikana punapohjaisia korkokenkiä.

12

Christian Louboutin nosti 27.5.2013 rechtbank Den Haagissa (Haagin alioikeus, Alankomaat) Van Harenia vastaan riidanalaisen tavaramerkin loukkaamista koskevan kanteen. Kyseinen tuomioistuin antoi 17.7.2013 yksipuolisen tuomion, jossa se hyväksyi osittain Christian Louboutinin vaatimukset.

13

Van Haren vaati takaisinsaantia tästä tuomiosta ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa eli rechtbank Den Haagissa ja väitti, että riidanalainen tavaramerkki on mitätön Benelux-maiden yleissopimuksen 2.1 artiklan 2 kappaleen nojalla. Van Harenin mukaan kyseinen tavaramerkki on kaksiulotteinen kuviomerkki eli punainen väripinta.

14

Rechtbank Den Haag katsoo ensinnäkin, että kun otetaan huomioon riidanalaisen tavaramerkin graafinen esitys ja kuvaus, punainen väri liittyy erottamattomasti kengän pohjaan, joten tätä tavaramerkkiä ei voida luokitella pelkäksi kaksiulotteiseksi kuviomerkiksi. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan tätä arviota ei kumoa se seikka, että mainitun tavaramerkin kuvauksessa täsmennetään, että ”kengän ääriviivat eivät ole osa tavaramerkkiä”. Tällainen täsmennys päinvastoin vahvistaa tämän arvion, etenkin, kun tämän kuvauksen mukaan riidanalaisen tavaramerkin graafiseen esitykseen piirretyillä kengän ääriviivoilla on tarkoitus tuoda esiin tämän tavaramerkin sijainti eikä supistaa sitä pelkäksi kaksiulotteiseksi tavaramerkiksi.

15

Tämän jälkeen ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että vuoden 2012 syksyllä ”huomattavan suuri osa naisten korkokenkien kuluttajista Benelux-maissa kykeni tunnistamaan [Christian Louboutinin] kengät hänen tuotteikseen ja siis erottamaan ne [muilta yrityksiltä peräisin olevista] naisten korkokengistä”, joten riidanalainen tavaramerkki miellettiin kyseisenä ajankohtana tavaramerkiksi näitä tuotteita varten.

16

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo myös, että punainen pohja vaikuttaa olennaisesti Christian Louboutinin kaupan pitämien kenkien arvoon, koska tämä väri on osa näiden kenkien ulkomuotoa, jolla on huomattava merkitys niiden ostamista koskevassa päätöksessä. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa tästä, että Christian Louboutin käytti aluksi kengänpohjissa punaista väriä esteettisistä syistä ja ryhtyi vasta myöhemmin osoittamaan sen avulla alkuperää ja käyttämään sitä tavaramerkkinä.

17

Kyseinen tuomioistuin toteaa lopuksi, että koska riidanalainen tavaramerkki muodostuu kengänpohjan väristä ja muodostaa näin ollen yhden tavaran osatekijän, nousee esiin kysymys siitä, sovelletaanko tähän tavaramerkkiin direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa säädettyä poikkeusta. Se pohtii tältä osin, rajoittuuko tässä säännöksessä tarkoitettu muodon käsite vain tavaran kolmiulotteisiin ominaisuuksiin, kuten sen ääriviivoihin, mittoihin ja tilavuuteen, vai kattaako tämä käsite myös muita tavaran ominaisuuksia, jotka eivät ole kolmiulotteisia.

18

Kaikki nämä seikat huomioon ottaen rechtbank Den Haag päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Koskeeko direktiivin [2008/95] 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa tarkoitettu muodon käsite ([tämän direktiivin] saksan-, englannin- ja ranskankielisissä versioissa vastaavasti ”Form”, ”shape” ja ”forme”) vain tavaran kolmiulotteisia ominaispiirteitä, kuten kyseisen tavaran (kolmiulotteisesti ilmaistuja) ääriviivoja, mittoja ja tilavuutta, vai kattaako kyseinen käsite myös tavaran muita (ei-kolmiulotteisia) ominaispiirteitä, kuten värin?”

Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu

19

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee kysymyksellään lähinnä, onko direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaa tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltainen merkki, joka muodostuu korkokengän pohjaan pannusta punaisesta väristä, muodostuu yksinomaan tässä säännöksessä tarkoitetusta muodosta.

20

Tältä osin on todettava, että koska direktiivissä 2008/95 ei määritellä mitenkään muodon käsitettä, kyseisen termin merkitys ja ulottuvuus on vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan määritettävä sen tavanomaisen merkityksen mukaan, joka sillä on yleiskielessä, ottamalla samalla huomioon asiayhteys, jossa sitä käytetään, ja sen lainsäädännön tavoitteet, johon se kuuluu (ks. analogisesti tuomio 3.9.2014, Deckmyn ja Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, 19 kohta).

21

Tavaramerkkioikeudessa muodon käsite ymmärretään yleensä siten – kuten Euroopan komissio korostaa –, että sillä tarkoitetaan linjojen tai ääriviivojen kokonaisuutta, joka rajaa kyseessä olevan tavaran tilassa.

22

Direktiivistä 2008/95, unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä tai tämän sanan tavanomaisesta merkityksestä ei käy ilmi, että rajaamatta väriä tilassa väri itsessään voisi muodostaa muodon.

23

On kuitenkin selvitettävä, merkitseekö se, että tietty väri on pantu asianomaisen tavaran tiettyyn nimenomaiseen kohtaan, että kyseessä oleva merkki muodostuu direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa tarkoitetusta muodosta.

24

Tältä osin on katsottava, että vaikka tavaran tai sen osan muoto kieltämättä vaikuttaa värin rajaamiseen tilassa, ei kuitenkaan voida katsoa, että merkki muodostuu tästä muodosta, kun tavaramerkin rekisteröinnillä ei pyritä suojaamaan tätä muotoa vaan vain sitä, että tiettyä väriä pannaan kyseisen tavaran tiettyyn nimenomaiseen kohtaan.

25

Kuten Saksan, Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset sekä komissio katsoivat, riidanalainen tavaramerkki ei koske korkokenkien pohjan tiettyä nimenomaista muotoa, koska tämän tavaramerkin kuvauksessa mainitaan nimenomaisesti, etteivät kengän ääriviivat ole osa kyseistä tavaramerkkiä vaan niitä käytetään vain rekisteröinnin kohteena olevan punaisen värin sijainnin tuomiseksi esiin.

26

Joka tapauksessa pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen merkin ei voida katsoa muodostuvan ”yksinomaan” muodosta silloin kun – kuten tässä asiassa – tämän merkin pääasiallinen kohde on väri, joka täsmennetään kansainvälisesti hyväksytyllä värien yksilöimiskoodilla.

27

Edellä todetun perusteella esitettyyn kysymykseen on vastattava, että direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltainen merkki, joka muodostuu korkokengän pohjaan pannusta tietystä väristä, ei muodostu yksinomaan tässä säännöksessä tarkoitetusta muodosta.

Oikeudenkäyntikulut

28

Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

 

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

 

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltainen merkki, joka muodostuu korkokengän pohjaan pannusta tietystä väristä, ei muodostu yksinomaan tässä säännöksessä tarkoitetusta muodosta.

 

Allekirjoitukset


( *1 ) Oikeudenkäyntikieli: hollanti.