UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kahdeksas jaosto)

26 päivänä huhtikuuta 2017 ( *1 )

”Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen tullitariffi — Tariffinimikkeet — Tavaroiden luokittelu — Implanttiruuvit, jotka on tarkoitettu istutettaviksi ihmiskehoon murtumien hoitoa tai proteesien kiinnittämistä varten — Yhdistetty nimikkeistö — Nimike 9021 — Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1212/2014 — Pätevyys”

Asiassa C‑51/16,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Rechtbank Noord-Holland (Pohjois-Hollandin maakunnan tuomioistuin, Alankomaat) on esittänyt 25.1.2016 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 28.1.2016, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Stryker EMEA Supply Chain Services BV

vastaan

Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekä tuomarit M. Safjan ja D. Šváby (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: P. Mengozzi,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Ferreira,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 12.1.2017 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

Stryker EMEA Supply Chain Services BV, edustajanaan H. de Bie, advocaat,

Alankomaiden hallitus, asiamiehinään M. K. Bulterman ja A. M. de Ree,

Euroopan komissio, asiamiehinään A. Caeiros ja S. Noë,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta

on antanut seuraavan

tuomion

1

Ennakkoratkaisupyyntö koskee tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23.7.1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (EYVL 1987, L 256, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 16.10.2014 annetulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1101/2014 (EUVL 2014, L 312, s. 1; jäljempänä asetus N:o 2658/87), liitteessä I olevan yhdistetyn nimikkeistön (jäljempänä yhdistetty nimikkeistö) nimikkeen 9021 tulkintaa sekä tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 11.11.2014 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1212/2014 (EUVL 2014, L 329, s. 3) pätevyyttä.

2

Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Stryker EMEA Supply Chain Services BV (jäljempänä Stryker) ja Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (tullitarkastaja / tullin Rotterdam-Rijnmondin toimisto, jäljempänä tulliviranomainen) ja jossa on kyse kolmen lääkinnällisen implanttiruuvin mallin tariffiluokittelusta.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Tavaroiden luokittelu

3

Yhdistetty nimikkeistö on otettu käyttöön asetuksella 2658/87. Nimikkeistö perustuu harmonisoitua tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmää (jäljempänä harmonoitu järjestelmä) koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen, joka tehtiin Brysselissä 14.6.1983 ja joka hyväksyttiin yhdessä siihen liittyvän 24.6.1986 tehdyn muutospöytäkirjan kanssa Euroopan talousyhteisön nimissä 7.4.1987 tehdyllä neuvoston päätöksellä 87/369/ETY (EYVL 1987, L 198, s. 1). Yhdistetyssä nimikkeistössä toistetaan harmonoidun järjestelmän nimikkeet ja kuusinumeroiset alanimikkeet. Ainoastaan seitsemäs ja kahdeksas numero muodostavat sen oman alajaottelun.

4

Asetuksessa N:o 2658/87 annetaan Euroopan komissiolle toimivalta selventää tariffinimikkeiden sisältöä. Komissio saattaa asetuksen N:o 2658/87 liitteen I kerran vuodessa ajan tasalle. Komissio on hyväksynyt täytäntöönpanoasetuksella N:o 1101/2014 yhdistetyn nimikkeistön täydellisen toisinnon, jota sovelletaan 1.1.2015 alkaen.

5

Tältä osin yhdistetyn nimikkeistön ensimmäisen osan I osaston A jakso sisältää yleisiä kyseisen nimikkeistön tulkintasääntöjä. Kyseisessä jaksossa todetaan seuraavaa:

”Tavarat luokitellaan yhdistettyyn nimikkeistöön seuraavien periaatteiden mukaisesti.

1.

Nimikkeistön jaksojen, ryhmien tai alaryhmien otsikot ovat ainoastaan ohjeellisia; oikeudellisesti luokittelu määräytyy nimikkeiden sekä asianomaisten jaksojen tai ryhmien huomautusten sanamuodon mukaisesti – –.

– –

6.

Oikeudellisesti tavaroiden luokittelu kunkin nimikkeen alanimikkeisiin määräytyy näiden alanimikkeiden ja niiden huomautusten sanamuodon – – mukaisesti. Jollei toisin määrätä, tätä sääntöä sovellettaessa otetaan huomioon myös kyseisten jaksojen ja ryhmien huomautukset.”

6

Yhdistetyn nimikkeistön toinen osa, jonka otsikkona on ”Tullitaulukko”, sisältää XV jakson, jonka otsikkona on ”Epäjalot metallit ja epäjalosta metallista valmistetut tavarat”. Kyseistä jaksoa koskevien 2 ja 3 huomautuksen sanamuodot ovat seuraavat:

”2.

Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla ’yleiskäyttöiset osat’:

a)

nimikkeiden 7307, 7312, 7315, 7317 ja 7318 tavaroita sekä niiden kaltaisia muusta epäjalosta metallista valmistettuja tavaroita;

– –

3.

Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla ’epäjalo metalli’ seuraavia metalleja: – – teräs, – – titaani, – –”

7

Yhdistetyn nimikkeistön XV jakso sisältää 73 ryhmän, jonka otsikkona on ”Rauta- ja terästavarat”. Kyseinen ryhmä sisältää muun muassa nimikkeen 7318, jossa todetaan seuraavaa:

”Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat (myös jousilaatat) ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä.”

8

Nimikettä 7318 koskevassa harmonoidun järjestelmän selityksessä täsmennetään seuraavaa:

”Pultit ja mutterit (myös pulttitapit), vaarnaruuvit ja muut metalliruuvit, kierteitettyinä tai kierteettöminä, puuruuvit ovat (valmiina) kierteitettyjä ja niitä käytetään tavaroiden kokoamiseen tai kiinnittämiseen siten, että ne ovat helposti purettavissa vahingoittumattomina.

Metallia varten tarkoitetut – – ruuvit ovat lieriömäisiä ja niissä on loivanousuinen kierre; ne ovat harvoin teräväkärkisiä ja niissä voi olla urallinen kanta tai ruuviavaimella kierrettävä taikka kololla varustettu kanta.

Tähän nimikkeeseen sisältyy kaikentyyppisiä – – metalliruuveja niiden muodosta ja käytöstä riippumatta, mukaan lukien U-pultit, pulttitapit (lieriömäisiä tappeja, joissa on kierre toisessa päässä), vaarnaruuvit (lyhyitä tankoja, joissa on kierre molemmissa päissä) ja kierretangot (sauvoja, joissa on kierre koko pituudelta).

– –

Puuruuvit eroavat metalli – – ruuveista siinä, että ne ovat suippenevia ja teräväkärkisiä ja niissä on jyrkempi, leikkaava kierre koska niiden on itse leikkauduttava aineeseen. Lisäksi puuruuveissa on lähes aina ura- tai kolokanta, eikä niissä koskaan käytetä mutteria.

– –”

9

Yhdistetyn nimikkeistön XV jakso sisältää myös 81 ryhmän, jonka otsikkona on ”Muut epäjalot metallit; kermetit; niistä valmistetut tavarat”. Tähän ryhmään sisältyvän nimikkeen 8108 sanamuoto on seuraava:

”Titaani ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu

– –

8108 90 – muut

– –

8108 90 90 – – muut”

10

Yhdistetyn nimikkeistön toinen osa sisältää XVIII jakson, jonka otsikkona on ”Optiset, valokuvaus-, elokuva-, mittaus-, tarkistus-, tarkkuus-, lääketieteelliset tai kirurgiset kojeet ja laitteet; kellot; soittimet; niiden osat ja tarvikkeet”.

11

Yhdistetyn nimikkeistön XVIII jakso sisältää 90 ryhmän, jonka otsikkona on ”Optiset, valokuvaus-, elokuva-, mittaus-, tarkistus-, tarkkuus-, lääketieteelliset tai kirurgiset kojeet ja laitteet; niiden osat ja tarvikkeet”.

12

90 ryhmän 1 huomautuksessa todetaan seuraavaa:

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

– –

f)

XV jakson 2 huomautuksen mukaiset epäjaloa metallia olevat yleiskäyttöiset osat (XV jakso) ja vastaavat muovitavarat (39 ryhmä);

– –”

13

90 ryhmää koskevassa harmonoidun järjestelmän selityksessä täsmennetään seuraavaa:

”Tähän tavararyhmään kuuluu suuri joukko erilaisia kojeita ja laitteita, joille säännönmukaisesti on ominaista korkeatasoinen viimeistely ja suuri tarkkuus. Useimpia niistä käytetään pääasiassa – – lääketieteellisiin tarkoituksiin.”

– –”

14

Mainitun nimikkeen 9021 rakenne on seuraava:

”9021 10 – Ortopediset välineet ja murtumanhoitovälineet:

– –

9021 10 90 – – lastat ja muut murtumanhoitovälineet

– –

9021 90 – muut:

– –

9021 90 90 – – muut”

15

Nimikettä 9021 koskevassa harmonoidun järjestelmän selityksessä todetaan seuraavaa:

”Murtumantukia käytetään sekä vahingoittuneen kehon osan asettamiseksi lepoon (venytykseen tai suojaamiseen) että edistämään murtuman paranemista. – –

Eräät näistä tavaroista on tarkoitettu kiinnitettäviksi potilaaseen (esim. metallilanka-, sinkki- tai puulastat raajojen tukemiseen, kipsilastat, kylkiluiden yms. murtumantuet), toiset taas on suunniteltu kiinnitettäviksi vuoteeseen, pöytään tai muuhun alustaan (suojaavat vuodetelineet, putkesta valmistetut luunmurtumien venytyslaitteet jne., joita käytetään lastojen sijaan).

Ellei tämän nimikkeen 1 huomautuksen f alakohdasta muuta johdu kuuluvat tähän nimikkeeseen myös levyt, naulat jne., joita kirurgit asettavat ihmiskehoon pitämään katkenneen luun eri osia yhdessä tai murtumien vastaavaksi hoitamiseksi.”

16

Yhdistetyn nimikkeistön alanimikettä 9021 39 90 koskevassa selittävässä huomautuksessa täsmennetään seuraavaa:

”Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm.:

1.

levyt, jotka on pysyvästi istutettu kehoon (esim. korvaamaan kokonaisen luun tai osan luusta);

– –”

Täytäntöönpanoasetus N:o 1212/2014

17

Täytäntöönpanoasetuksella N:o 1212/2014 luokitellaan lääkinnällinen implanttiruuvi sen liitteessä olevien tietojen mukaisesti.

18

Kyseinen ruuvi on kuvattu seuraavanlaisesti:

”Kiinteä, lieriön muotoinen, kierteitetty tuote, joka on valmistettu erittäin kovasta värikäsitellystä titaaniseoksesta ja jonka pituus on noin 12 mm.

Tuotteessa on varsi, jonka ulkoläpimitta on kauttaaltaan 3 mm, ja kanta. Koko varsi on kierteitetty epäsymmetrisellä kierteellä. Tuotteen kanta on kierteitetty (minkä vuoksi se voidaan lukita kiinnitysjärjestelmien lukkolevyyn) ja siinä on urakolo.

Tuote on implanttiruuveja koskevan standardin ISO/TC 150 mukainen ja se esitetään tullille käytettäväksi traumakirurgiassa murtumien hoitoon. Se on tarkoitus istuttaa kehoon erityistyökaluilla.

Tuotaessa se esitetään tullille steriilissä pakkauksessa. Tuotteessa on numero, minkä vuoksi se voidaan jäljittää koko tuotannon ja jakelun ajan.”

19

Mainitun asetuksen liitteessä olevien perusteluiden mukaisesti luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XV jakson 2 huomautuksen a alakohdan, XV jakson 3 huomautuksen, 90 ryhmän 1 huomautuksen f alakohdan sekä yhdistetyn nimikkeistön nimikkeiden ja alanimikkeiden 8108, 8108 90 ja 8108 90 90 nimiketekstien mukaisesti.

20

Kyseisissä perusteluissa todetaan seuraavaa:

”Tuotteen objektiivisten ominaisuuksien perusteella se vastaa kokonaisuudessaan epäjalosta metallista valmistettua ruuvia, vaikka se on tarkoitettu käytettäväksi traumakirurgiassa. Epäjalosta metallista valmistetut ruuvit ovat niiden tosiasiallisesta käytöstä riippumatta XV jakson 2 kohdan a alakohdan mukaisia yleiskäyttöisiä osia. Sen vuoksi luokittelu nimikkeen 9021 lastoiksi ja muiksi murtumanhoitovälineiksi ei tule kyseeseen 90 ryhmän 1 huomautuksen f alakohdan nojalla.”

Näin ollen tavara luokitellaan CN-koodiin 8108 90 90 muuksi titaanista valmistetuksi tavaraksi.”

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

21

Pääasia koskee tulliviranomaisten Strykerille antamaa kolmea sitovaa tariffitietoa kolmelle implanttiruuvimallille, jotka on tarkoitettu istutettaviksi ihmiskehoon luunmurtumien hoitamiseksi tai proteesien kiinnittämiseksi. Ennakkoratkaisupyynnöstä käy ilmi, että kyseisillä ruuveilla on seuraavat yhteiset ominaispiirteet:

läpimitta, joka on 6,5 mm, 6,5 mm ja 4 mm

pituus, joka on 25 mm, 50 mm ja 16 mm

erityisesti suunniteltu ruuvikierre

kanta, jossa on urakolo

pakkaus, yksittäin, pieneen rasiaan, käyttöohjeen kanssa

steriili tai epästeriili.

22

Ennakkoratkaisupyynnöstä käy ilmi myös, että mainituilla ruuveilla on erityisiä ominaispiirteitä. Yksi niistä on valmistettu titaaniseoksesta, kun taas kaksi muuta on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Lisäksi ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit ovat kertakäyttöisiä. Titaaniseoksesta valmistettua ruuvia käytetään tekonivelen kiinnittämiseen, kun taas ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ruuveja käytetään luiden väliaikaiseen kiinnittämiseen ja stabilointiin.

23

Nämä ominaispiirteet huomioon ottaen tulliviranomaiset luokittelivat antamiensa sitovien tariffitietojen perusteella nämä kolme lääkinnällisen ruuvityypin mallia yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 9021 90 90.

24

Täytäntöönpanoasetuksen N:o 1212/2014 julkaisemisen jälkeen mainitut viranomaiset ovat peruuttaneet kyseiset tariffitiedot 6.1.2015 annetulla päätöksellä. Kyseistä peruuttamista oli perusteltu sillä perusteella, että kyseisen asetuksen mukaan ”kirurgiassa käytettäväksi tarkoitettu ruuvi on luokiteltava objektiivisesti todettavien ominaisuuksiensa ja ominaispiirteidensä perusteella yleiskäyttöiseksi osaksi”.

25

Tulliviranomaisille osoitetun oikaisuvaatimuksen hylkäämisen jälkeen Stryker nosti kyseisestä peruuttamispäätöksestä kanteen ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa.

26

Kanteensa tueksi Stryker toteaa pääasiallisesti, että kun otetaan huomioon implanttiruuvien objektiivisesti todettavat ominaisuudet ja ominaispiirteet, kuten niiden ominainen käyttötarkoitus, kyse ei ole ”tavallisista” ruuveista, jollaisia yhdistetyn nimikkeistön nimikkeessä 7318 tarkoitetaan. Lisäksi Stryker vetoaa siihen, ettei täytäntöönpanoasetus N:o 1212/2014 ole pätevä, koska siinä tehty luokittelu perustuu pelkästään kyseessä olevien lääkinnällisten implanttiruuvien ulkoisiin ominaisuuksiin eikä siinä ole otettu huomioon kyseisten ruuvien ominaista käyttötarkoitusta, mikä on vastoin unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä.

27

Tulliviranomaiset väittävät, että pääasiassa kyseessä olevilla ruuveilla on huomattavia yhtäläisyyksiä asetuksessa kuvattujen ruuvien kanssa ja näin ollen ne on luokiteltava ”yleiskäyttöisiksi osiksi”.

28

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa ensinnäkin, että pääasiassa kyseessä olevien implanttiruuvien objektiivisesti todettavien ominaisuuksien ja ominaispiirteiden, joihin sisältyy niiden ominainen käyttötarkoitus, perusteella kyseiset ruuvit voidaan luokitella yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 9021.

29

Tällainen luokittelu perustuu yhtäältä pääasiassa kyseessä olevien lääkinnällisten implanttiruuvien objektiivisesti todettaviin ominaisuuksiin ja ominaispiirteisiin. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa tältä osin, että kyseiset ruuvit suunnitellaan, valmistetaan ja myydään ortopedisinä välineinä luunmurtumien hoitoon tai proteesien kiinnittämiseen; niiden mukana toimitetaan kirurgille tarkoitettu käyttöohje; ne voidaan istuttaa kehoon ainoastaan erityisillä lääkinnällisillä työkaluilla; niiden materiaali (teräs tai titaaniseos) on suunniteltu erityisesti minimoimaan hylkimisriskiä; kyseisten ruuvien kierre on syvempi kuin ”tavallisten” ruuvien; niiden kanta on suunniteltu vähentämään tulehdusriskejä; ruuvit täyttävät International Standard Organizationin standardien vaatimukset, joilla taataan lääkinnällisten tuotteiden laatu, ja ne ovat jäljitettävissä, jos tuote on kutsuttava takaisin.

30

Ennakkoratkaisupyynnöstä käy ilmi myös, että pääasiassa kyseessä olevat ruuvit ovat yksittäispakattuja pieneen rasiaan ja ne voidaan esittää steriileinä.

31

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa toisaalta, että pääasiassa kyseessä olevat implanttiruuvit on tarkoitettu yksinomaan istutettavaksi ihmiskehoon luunmurtumien hoitoa tai proteesien kiinnittämistä varten.

32

Toiseksi ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että pääasiassa kyseessä olevat ruuvit vastaavat täytäntöönpanoasetuksen N:o 1212/2014 liitteessä kuvattuja ruuveja, mikä sulkee pois luokittelun yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 9021. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin päättelee tämän asetuksen perusteella, että yhdistetyn nimikkeistön XV jakson 2 huomautuksessa tarkoitettujen ”yleiskäyttöisten osien” osalta on niin, ettei tuotteen käyttötarkoitusta voida ottaa huomioon sen tariffiluokittelussa.

33

Kolmanneksi ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin korostaa merkitystä, jonka komissio, joka antanut täytäntöönpanoasetuksen N:o 1212/2014, on antanut implanttiruuvien ulkoisille ominaisuuksille niiden luokittelemiseksi. Kyseinen tuomioistuin toteaa, että ensi silmäyksellä tällainen implanttiruuvi muistuttaa ”tavallista” ruuvia. Se kuitenkin toteaa, että perusteellisempi tarkastelu paljastaa ominaispiirteen, joka erottaa tällaiset implanttiruuvit tavallisista ruuveista. Se toteaa tältä osin, että implanttiruuvien kierre on syvempi kuin tavallisen ruuvin, ja että ruuvin kannan kolo ei sovi yleiskäyttöisille työkaluille, vaan se on muotoiltu lääkinnällisten erityistyökalujen mukaan.

34

Näissä olosuhteissa ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii, onko komissio ylittänyt harkintavaltansa rajat rajoittamalla yhdistetyn nimikkeistön nimikkeen 9021 soveltamisalaa täytäntöönpanoasetuksen N:o 1212/2014 liitteessä säädetyillä perusteluilla.

35

Tässä tilanteessa Rechtbank Noord-Holland (Pohjois-Hollandin maakunnan tuomioistuin, Alankomaat) on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1)

Onko yhdistetyn nimikkeistön nimikettä 9021 tulkittava siten, että siihen voidaan luokitella [pääasiassa kyseessä olevan kaltaiset] implanttiruuvit, jotka on tarkoitettu ainoastaan istutettaviksi ihmiskehoon luunmurtumien hoitoa tai proteesien kiinnittämistä varten?

2)

Onko täytäntöönpanoasetus N:o 1212/2014 pätevä?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmäinen kysymys

36

Ensimmäisellä kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee pääasiallisesti, onko yhdistettyä nimikkeistöä tulkittava siten, että yhdistetyn nimikkeistön nimikettä 9021 sovelletaan pääasiassa kyseessä olevan kaltaisiin lääkinnällisiin implanttiruuveihin, jotka on tarkoitettu yksinomaan istutettaviksi ihmiskehoon luunmurtumien hoitamiseksi tai proteesien kiinnittämiseksi.

37

Stryker väittää, että pääasiassa kyseessä olevat kolme ruuvimallia kuuluvat joka tapauksessa, riippumatta siitä, ovatko ne teräksestä vai titaanista, yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 9021. Kyseinen luokittelu on sen mukaan perusteltu periaatteessa yhtäältä kyseisten ruuvien ominaisen käyttötarkoituksen perusteella ja toisaalta mainittujen ruuvien niiden objektiivisesti todettavien ominaispiirteiden perusteella, jotka komissio on virheellisesti jättänyt huomiotta olennaisina ominaispiirteinä.

38

Komission mukaan sitä vastoin ratkaiseva on kyseisten ruuvien objektiivisesti todettavien ulkoisten ominaispiirteiden arviointi. Tältä osin komissio pitää ratkaisevana sitä seikkaa, että sen mukaan pääasiassa kyseessä olevat ruuvit ”vastaavat täydellisesti” tavallisia ruuveja. Komissio kiistää täten kyseisten ruuvien käyttötarkoituksen – käyttö traumakirurgiassa – merkityksen. Pääasiassa kyseessä olevat ruuvit on täten katsottava ”yleiskäyttöisiksi osiksi”, eikä niitä voi yhdistetyn nimikkeistön 90 ryhmän 1 huomautuksen f alakohdan nojalla luokitella sen nimikkeeseen 9021. Näin ollen komissio ehdottaa pääasiassa kyseessä olevien ruuvien luokittelemista niiden koostumuksen perusteella eli teräksestä valmistettujen ruuvien luokittelemista yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 7318 ja titaaniseoksesta valmistettujen ruuvien luokittelemista yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 8108.

39

Tältä osin on muistutettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan oikeusvarmuus ja valvonnan helppous edellyttävät, että tavaroiden tariffiluokittelun ratkaisevana luokitteluperusteena on yleensä oltava tavaroiden objektiivisesti todettavat ominaispiirteet ja ominaisuudet, sellaisina kuin ne on määritelty yhdistetyn nimikkeistön nimiketekstissä sekä nimikkeistön jaksojen tai ryhmien huomautuksissa (ks. mm. tuomio 18.5.2011, Delphi Deutschland, C‑423/10, EU:C:2011:315, 23 kohta).

40

Lisäksi niin ikään vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tuotteen käyttötarkoitus voi olla tariffiluokittelussa objektiivinen arviointiperuste sikäli kun se liittyy kiinteästi kyseiseen tuotteeseen, jolloin liitynnän kiinteyttä on pystyttävä arvioimaan tuotteen objektiivisten ominaispiirteiden ja ominaisuuksien mukaan (ks. mm. tuomio 22.12.2010, Premis Medical, C‑273/09, EU:C:2010:809, 43 kohta).

41

Käsiteltävässä asiassa ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tosiseikkoja koskevista toteamuksista, sellaisina kuin ne toistetaan tämän tuomion 29 kohdassa, käy ilmi, että pääasiassa kyseessä olevilla ruuveilla on lääkinnällisille kiinnitystyökaluille nimenomaisesti mukautettu erityisen muotoinen kanta ja luuhun istuttamiseksi ja tulehdusriskin vähentämiseksi nimenomaisesti suunniteltu kierre ja että ne on käsitelty erityisellä tavalla hylkimisriskien minimoimiseksi.

42

Lisäksi on riidatonta, että mainitut ruuvit on kehitetty erityisesti istutettaviksi kehoon joko tekonivelen tai luiden tai luun eri osien kiinnittämiseksi.

43

Lisäksi on todettava, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisia tuotteita ei nimenomaisesti mainita yhdistetyn nimikkeistön nimikkeiden sanamuodossa eikä sen jaksoja tai ryhmiä koskevien huomautusten sanamuodossa.

44

On kuitenkin pantava merkille, että yhdistetyn nimikkeistön nimikkeessä 9021 mainitaan muun muassa murtumanhoitovälineet.

45

Tältä osin yhtäältä harmonoidun järjestelmän selityksissä ja toisaalta yhdistetyn nimikkeistön selittävissä huomautuksissa on hyödyllisiä tietoja pääasiassa kyseessä olevan kaltaisten tuotteiden tariffiluokittelun osalta, vaikka tällaiset selitykset ja selittävät huomautukset ovat luonteeltaan tulkinnallisia eivätkä oikeudellisesti sitovia (ks. tuomio 27.4.2006, Kawasaki Motors Europe, C‑15/05, EU:C:2006:259, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

46

Harmonoidun järjestelmän 90 ryhmää koskevassa selityksessä, sellaisena kuin se palautetaan mieleen tämän tuomion 13 kohdassa, täsmennetään ensinnäkin, että kyseiseen ryhmään kuuluville tuotteille on ominaista korkeatasoinen viimeistely ja suuri tarkkuus, joten useimpia näistä tuotteita käytetään muun muassa lääketieteellisiin tarkoituksiin.

47

Yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 9021 luokitellaan siis tuotteita, joille on ominaista korkeatasoinen viimeistely ja suuri tarkkuus, mikä erottaa ne tavallisista tuotteista (ks. vastaavasti tuomio 7.11.2002, Lohmann ja Medi Bayreuth, C‑260/00–C‑263/00, EU:C:2002:637, 37 kohta).

48

Harmonoidun järjestelmän nimikettä 9021 koskevan 2 selityksen mukaan murtumantukia ”käytetään sekä vahingoittuneen kehon osan asettamiseksi lepoon – – että edistämään murtuman paranemista”. Kyseiseen nimikkeeseen kuuluvat myös ”levyt, naulat jne., joita kirurgit asettavat ihmiskehoon pitämään katkenneen luun eri osia yhdessä tai murtumien vastaavaksi hoitamiseksi.”

49

Yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeen 9021 39 90 selittävässä huomautuksessa täsmennetään, että kyseiseen nimikkeeseen kuuluvat ”levyt, jotka on pysyvästi istutettu kehoon (esim. korvaamaan kokonaisen luun tai osan luusta)”.

50

Edellä esitetystä seuraa, että yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 9021 luokitellaan ne tuotteet, joille on ominaista korkeatasoinen viimeistely ja suuri tarkkuus ja jotka voidaan istuttaa kehoon sekä vahingoittuneen kehon osan asettamiseksi lepoon että edistämään murtuman paranemista, mikä näin ollen erottaa ne tavallisista tuotteista.

51

Toiseksi kriteereihin, joilla voidaan erotella yksinkertaiset tai tavalliset tuotteet lääketieteellistä tarkoitusta varten olevista tuotteista, kuuluvat muun muassa asianomaisen tuotteen valmistusmenetelmää koskeva kriteeri sekä mainitun tuotteen erityistä käyttötarkoitusta koskeva kriteeri (ks. vastaavasti tuomio 7.11.2002, Lohmann ja Medi Bayreuth, C‑260/00–C‑263/00, EU:C:2002:637, 39 kohta).

52

Tuotteen valmistusmenetelmän osalta ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tosiseikkoja koskevista toteamuksista käy ilmi, että pääasiassa kyseessä olevat lääkinnälliset implanttiruuvit on suunniteltu siten, että niiden kannan erityisen muodon vuoksi ne voidaan istuttaa kehoon ainoastaan lääkinnällisillä erityistyökaluilla eikä tavallisilla työkaluilla. Lisäksi kyseisiin ruostumattomasta teräksestä tai titaanista valmistettuihin ruuveihin käytettävä materiaali on suunniteltu erityisesti hylkimisriskin minimoimiseksi.

53

Tuotteen erityisen käyttötarkoituksen osalta ennakkoratkaisupyynnöstä käy ilmi myös, että pääasiassa kyseessä olevat lääkinnälliset implanttiruuvit on tarkoitettu yksinomaisesti pitämään katkenneen luun eri osia yhdessä tai tekonivelen kiinnittämiseen.

54

On siten todettava, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaiset tuotteet eroavat korkeatasoisen viimeistelynsä ja suuren tarkkuutensa osalta tavallisista tuotteista, kun otetaan huomioon niiden valmistustapa sekä niiden erityinen käyttötarkoitus. Toisin kuin komissio väittää, pääasiassa kyseessä olevan kaltaisten lääkinnällisten implanttiruuvien ulkoisille ominaisuuksille ei siis ole annettava ratkaisevaa merkitystä.

55

Näin ollen pääasiassa kyseessä olevan kaltaisten lääkinnällisten implanttiruuvien objektiivisesti todettavista ominaispiirteistä ja ominaisuuksista seuraa, että tällaiset tuotteet voivat kuulua yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 9021.

56

Kolmanneksi on niin, kuten tämän tuomion 39–55 kohdasta käy ilmi, että koska pääasiassa kyseessä olevat ruuvit, kun otetaan huomioon niiden objektiivisesti todettavat ominaispiirteet ja ominaisuudet, on luokiteltava yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 9021 murtumatukina, niitä ei voida luokitella yhdistetyn nimikkeistön 7318 ja 8108 nimikkeeseen, eivätkä ne kuulu yhdistetyn nimikkeistön XV jakson 90 ryhmän 1 huomautuksen f alakohdan ja 2 huomautuksen a alakohdan mukaisiin ”yleiskäyttöisiin osiin”.

57

Kaiken edellä esitetyn perusteella ensimmäiseen esitettyyn kysymykseen on vastattava, että yhdistettyä nimikkeistöä on tulkittava siten, että sen nimikkeeseen 9021 kuuluvat pääasiassa kyseessä olevan kaltaiset lääkinnälliset implanttiruuvit, jos kyseisillä tuotteilla on ominaispiirteitä, jotka erottavat ne tavallisista tuotteista korkeatasoisen viimeistelynsä ja suuren tarkkuutensa sekä valmistustapansa ja erityisen käyttötarkoituksensa osalta. Erityisesti se seikka, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisia ruuveja voidaan istuttaa kehoon ainoastaan lääkinnällisillä erityistyökaluilla eikä tavallisilla työkaluilla, on huomioon otettava ominaispiirre kyseisten lääkinnällisten implanttiruuvien erottamiseksi tavallisista tuotteista.

Toinen kysymys

58

Toisella kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee pääasiallisesti, onko täytäntöönpanoasetus N:o 1212/2014 pätevä.

59

Oikeuskäytännöstä ilmenee yhtäältä, että komissio antaa luokitteluasetuksen, mikäli tietyn tavaran luokittelu yhdistettyyn nimikkeistöön voi tuottaa ongelmia tai olla riidanalaista, ja toisaalta, että luokitteluasetus on soveltamisalaltaan yleinen, kun sitä ei sovelleta vain tiettyyn taloudelliseen toimijaan, vaan sitä sovelletaan kaikkiin tavaroihin, jotka ovat samanlaisia kuin tämän luokittelun kohteena ollut tavara (ks. tuomio 19.2.2009, Kamino International Logistics, C‑376/07, EU:C:2009:105, 63 kohta).

60

On kuitenkin todettava, kuten komissio istunnossa, että täytäntöönpanoasetuksessa N:o 1212/2014 luokiteltu tuote ei ole identtinen pääasiassa kyseessä olevien lääkinnällisten implanttiruuvien kanssa kun otetaan huomioon niiden objektiivisesti todettavat ulkoiset ominaispiirteet. Tämän asetuksen liitteessä kuvattu ruuvi on muun muassa noin 12 mm pitkä, varren ulkoläpimitta on kauttaaltaan 3 mm, kanta on kierteitetty ja varsi on kierteitetty epäsymmetrisellä kierteellä, kun taas pääasiassa kyseessä olevat ruuvit, sellaisina kuin ne on kuvattu ennakkoratkaisupyynnössä, ovat pidempiä ja läpimitaltaan suurempia, niiden kantoja ei ole kierteitetty ja niiden varret on kierteitetty epäsymmetrisesti.

61

Oikeuskäytännön mukaan luokitteluasetuksen analoginen soveltaminen tässä asetuksessa tarkoitettuja tuotteita vastaaviin tuotteisiin tosin edistää yhdistetyn nimikkeistön johdonmukaista tulkintaa sekä taloudellisten toimijoiden yhdenvertaista kohtelua (tuomio 4.3.2004, Krings, C‑130/02, EU:C:2004:122, 35 kohta).

62

Tällainen analoginen soveltaminen ei kuitenkaan ole tarpeen tai mahdollista silloin, kun unionin tuomioistuin on vastauksessaan ennakkoratkaisukysymykseen toimittanut ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle kaikki tarvittavat tiedot tuotteen luokittelemiseksi sopivaan yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen.

63

Näin ollen toiseen kysymykseen ei ole tarpeen vastata.

Oikeudenkäyntikulut

64

Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

 

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (kahdeksas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

 

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23.7.1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87, sellaisena kuin se on muutettuna 16.10.2014 annetulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1101/2014, liitteessä I olevan yhdistetyn nimikkeistön nimikettä 9021 on tulkittava siten, että siihen kuuluvat pääasiassa kyseessä olevan kaltaiset lääkinnälliset implanttiruuvit, jos kyseisillä tuotteilla on ominaispiirteitä, jotka erottavat ne tavallisista tuotteista korkeatasoisen viimeistelynsä ja suuren tarkkuutensa sekä valmistustapansa ja erityisen käyttötarkoituksensa osalta. Erityisesti se seikka, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisia ruuveja voidaan istuttaa kehoon ainoastaan lääkinnällisillä erityistyökaluilla eikä tavallisilla työkaluilla, on huomioon otettava ominaispiirre kyseisten lääkinnällisten implanttiruuvien erottamiseksi tavallisista tuotteista.

 

Allekirjoitukset


( *1 ) Oikeudenkäyntikieli: hollanti.