18.9.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 309/15


Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 26.7.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra – Portugali) – Superfoz – Supermercados Lda v. Fazenda Pública

(Asia C-519/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen - Asetus (EY) N:o 882/2004 - Rehujen ja elintarvikkeiden virallinen valvonta - Virallisen valvonnan rahoittaminen - 26 ja 27 artikla - Yleinen verotus - Maksut - Elintarvikemyymälöiltä perittävä maksu))

(2017/C 309/20)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Superfoz – Supermercados Lda

Vastaaja: Fazenda Pública

Tuomiolauselma

Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004, sellaisena kuin se on muutettuna 15.5.2014 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 652/2014, 26 ja 27 artiklaa on tulkittava siten, etteivät ne ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen maksun määräämiselle ainoastaan vähittäiskauppaa harjoittaville elintarvikemyymälöille ilman, että maksusta saatavilla tuloilla on tarkoitus rahoittaa tiettyä maksuvelvollisten aiheuttamaa tai niiden hyödyksi koituvaa virallista valvontaa.


(1)  EUVL C 6, 9.1.2017.