22.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 22/9


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 23.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Commissione tributaria provinciale di Siracusa – Italia) – Enzo Di Maura v. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa

(Asia C-246/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Arvonlisävero - Veron peruste - Kuudes direktiivi 77/388/ETY - 11 artiklan C kohdan 1 alakohdan toinen alakohta - Veron perusteen alentamista sen perusteella, että sopimuspuoli laiminlyö kauppahinnan maksamisen, koskevan oikeuden rajoittaminen - Täytäntöönpanoa koskeva jäsenvaltioiden liikkumavara - Elinkeinonharjoittajan ennakkorahoituksen keston oikeasuhteisuus))

(2018/C 022/10)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Commissione tributaria provinciale di Siracusa

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Enzo Di Maura

Vastaaja: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa

Tuomiolauselma

Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta – yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste – 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 11 artiklan C kohdan 1 alakohdan toista alakohtaa on tulkittava siten, ettei jäsenvaltio voi asettaa arvonlisäveron perusteen alentamisen edellytykseksi tuloksetonta maksukyvyttömyysmenettelyä silloin, kun tällainen menettely voi kestää yli kymmenen vuotta.


(1)  EUVL C 260, 18.7.2016.