19.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 195/5


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 26.4.2017 – Euroopan komissio v. Saksan liittotasavalta

(Asia C-142/16) (1)

((Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Ympäristö - Direktiivi 92/43/ETY - 6 artiklan 3 kohta - Luontotyyppien suojelu - Moorburgin (Saksa) hiilivoimalan rakentaminen - Natura 2000 -alueet Elbe-joella hiilivoimalasta nähden jokea ylöspäin - Suunnitelman tai hankkeen suojelualueelle aiheuttamien vaikutusten arviointi))

(2017/C 195/06)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Hermes ja E. Manhaeve)

Vastaaja: Saksan liittotasavalta (asiamiehet: T. Henze ja J. Möller, avustajanaan M. W. Ewer, Rechtsanwalt)

Tuomiolauselma

1)

Saksan liittotasavalta ei ole noudattanut luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21.5.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 3 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole tehnyt Hampurin (Saksa) lähistöllä sijaitsevan Moorburgin hiilivoimalan rakentamista hyväksyessään asianmukaista ja täysimääräistä ympäristövaikutusten arviointia.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 165, 10.5.2016.