18.12.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 437/7


Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 25.10.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Sąd Najwyższy – Puola) – Ennakkoratkaisupyyntö, jonka on pannut vireille Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o. (selvitystilassa)

(Asia C-106/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Sijoittautumisvapaus - Rajat ylittävä yritysjärjestely - Yhtiön sääntömääräisen kotipaikan siirtäminen tosiasiallista kotipaikkaa muuttamatta - Kieltäytyminen poistamasta yhtiötä kaupparekisteristä - Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan kaupparekisteristä poistaminen edellyttää yhtiön purkamista selvitysmenettelyn päätteeksi - Sijoittautumisvapauden soveltamisala - Sijoittautumisvapauden rajoitus - Velkojien, vähemmistöosakkaiden ja työntekijöiden suojelu - Väärinkäytösten estäminen))

(2017/C 437/10)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Najwyższy

Pääasian asianosainen

Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o. (selvitystilassa)

Tuomiolauselma

1)

SEUT 49 ja SEUT 54 artiklaa on tulkittava siten, että sijoittautumisvapautta sovelletaan siihen, että jäsenvaltion oikeuden mukaan perustetun yhtiön sääntömääräinen kotipaikka siirretään toisen jäsenvaltion alueelle, jotta yhtiö muutetaan tämän toisen jäsenvaltion oikeuden soveltamisalaan kuuluvaksi yhtiöksi tämän toisen jäsenvaltion lainsäädännössä asetettujen edellytysten mukaisesti, ilman että kyseisen yhtiön tosiasiallista kotipaikkaa siirretään.

2)

SEUT 49 ja SEUT 54 artiklaa on tulkittava siten, että ne ovat esteenä jäsenvaltion lainsäädännölle, jonka mukaan sen, että jäsenvaltion oikeuden mukaan perustetun yhtiön sääntömääräinen kotipaikka siirretään toisen jäsenvaltion alueelle, jotta yhtiö muutetaan tämän toisen jäsenvaltion oikeuden soveltamisalaan kuuluvaksi yhtiöksi tämän toisen jäsenvaltion lainsäädännössä asetettujen edellytysten mukaisesti, edellytyksenä on selvitysmenettelyn toteuttaminen ensimmäisessä yhtiössä.


(1)  EUVL C 211, 13.6.2016.