22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/41


Kanne 22.12.2015 – Facebook v. SMHV – Brand IP Licensing Ltd (lovebook)

(Asia T-757/15)

(2016/C 068/52)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Facebook (Menlo Park, Kalifornia, Yhdysvallat) (edustaja: asianajajat M. Granado Carpenter ja M. Polo Carreño)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Brand IP Licensing Ltd (Road Town, Brittiläiset Neitsytsaaret)

Menettely SMHV:ssa

Hakija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen malli: Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ”lovebook” – Yhteisön tavaramerkkihakemus nro 9 926 577

SMHV:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: SMHV:n toisen valituslautakunnan 30.9.2015 asiassa R 2028/2014-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen kokonaan siltä osin kuin sillä kumotaan väiteosaston päätös, jolla on hyväksytty väite, joka oli tehty yhteisön tavaramerkkihakemuksesta nro 9 926 577 LOVEBOOK sekaannusvaaran perusteella, koska kantaja katsoo, että merkkien samankaltaisuudet ovat vähäisiä niiden eroihin nähden; koska kohdeyleisön yleiskäsitys niistä on se, etteivät ne ole samankaltaisia, ja koska asia on näin huolimatta siitä, että aikaisemmat tavaramerkit olivat korostetun erottamiskykyisiä

velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.