15.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 59/33


Kanne 3.12.2015 – Crédit Mutuel Arkéa v. EKP

(Asia T-712/15)

(2016/C 059/38)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Crédit Mutuel Arkéa (Le Relecq-Kerhuon, Ranska) (edustaja: asianajaja H. Savoie)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki (EKP)

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa 5.10.2015 tehdyn Euroopan keskuspankin päätöksen (ECB/SSM/2015 – 9695000CG7B8NLR5984/28), jolla vahvistettiin Groupe Crédit Mutueliin sovellettavat vakavaraisuusvaatimukset.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan Euroopan keskuspakin 5.10.2015 tekemä päätös (jäljempänä päätös) on lainvastainen siitä syystä, että siinä ei noudateta niitä unionin oikeuden säännöksiä, joilla Euroopan keskuspankin toimivalta vakavaraisuuden valvonnassa on rajattu koskemaan ainoastaan luottolaitoksia. Kanneperusteessa on neljä osaa.

Ensimmäinen osa, jonka mukaan Euroopan keskuspankkiin pankkivalvonnan alalla sovellettavissa oikeussäännöissä on rajattu tämän elimen toimivalta niin, että se kohdistuu ainoastaan luotto- ja muihin rahalaitoksiin.

Toinen osa, jonka mukaan Confédération Nationale du Crédit Mutuel (CNCM) ei ole luottolaitos, minkä vuoksi siihen ei voida kohdistaa valvontaa Euroopan keskuspankin tasolla.

Kolmas osa, jonka mukaan sitä, ettei Euroopan keskuspankilla ole suhteessa CNCM:ään valtaa vakavaraisuuden valvontaan, tukee myös, ettei sillä ole minkäänlaista valtaa määrätä seuraamuksia, minkä se on itsekin myöntänyt.

Neljäs osa, jonka mukaan Euroopan keskuspankki on turhaan ja syyllistyen oikeudelliseen virheeseen halunnut määrätä Groupe Crédit Mutuelille – joka ei ole oikeudelliselta kannalta itsenäinen yksikkö – korjaavia toimenpiteitä, koska sillä ei ole minkäänlaista toimivaltaa kohdistaa minkäänlaisia toimenpiteitä CNCM:ään

2)

Toinen kanneperuste, jonka mukaan päätös on kumottava myös siksi, että siinä on lainvastaisesti katsottu, että Crédit Mutuel muodostaa vakavaraisuuden valvontaa koskevissa unionin oikeussäännöissä tarkoitetulla tavalla ryhmän. Kanneperusteessa on kolme osaa.

Ensimmäinen osa, jonka mukaan unionin oikeussäännöissä vahvistettu pääperiaate on valvoa luottolaitosten vakavaraisuutta laitoskohtaisesti ja keskinäisten laitosten muodostamien ryhmien vakavaraisuutta konsolidoidusti edellyttäen, että niistä muodostuu oma itsenäinen yksikkö.

Toinen osa, jonka mukaan unionin oikeussäännöissä vahvistetut oikeudelliset edellytykset, joiden täyttyessä vakavaraisuuden konsolidoitu valvonta pankkiryhmien tasolla on mahdollista, eivät täyty.

3)

Kolmas kanneperuste, jonka mukaan päätös on kumottava myös siksi, että sillä on lainvastaisesti korotettu 8 prosentista 11 prosenttiin ydinpääomavaatimusta (CET1), joka koskee Crédit Mutuel Arkéaa. Kanneperusteessa on kaksi osaa:

Ensimmäinen osa, jonka mukaan päätöstä rasittaa oikeudellinen virhe.

Toinen osa, jonka mukaan päätöstä tehtäessä on lisäksi syyllistytty useisiin arviointivirheisiin.