25.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 27/67


Kanne 3.11.2015 – Transtec v. komissio

(Asia T-616/15)

(2016/C 027/85)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Transtec (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan komission 25.8., 27.8., 7.9., 16.9. ja 23.9.2015 päivättyihin kirjeisiin sisältyneet korvauspäätökset, jotka koskivat 624 388,73 euron summan takaisin perimistä

velvoittamaan vastaajan maksamaan 624 388,73 euroa tälle summalle laskettavine viivästyskorkoineen, jotka on vahvistettava Euroopan keskuspankin ohjauskoron perusteella kahdella prosenttiyksiköllä korotettuna

velvoittamaan vastaajan korvamaan aineettoman vahingon, joka arvioidaan 1 euron symboliseksi määräksi

velvoittamaan vastaajan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu oikeusvarmuuden periaatteen loukkaamiseen, koska riidanalaisilta päätöksiltä puuttuu pätevä oikeudellinen perusta.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu perusteettoman edun periaatteen loukkaamiseen siltä osin kuin 607 096,08 euron summa korkoineen on poistettu kantajan varallisuudesta ja se on lisätty komission varallisuuteen ilman, että tähän omaisuudensiirtoon olisi ollut mitään oikeudellista perustetta.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu 27.3.2003 annetun, yhdeksänteen Euroopan kehitysrahastoon sovellettavan varainhoitoasetuksen 42, 44, 45 ja 47 artiklan rikkomiseen siltä osin kuin komissio ei ole käyttänyt näissä säännöksissä sille annettua harkintavaltaa, sekä suhteellisuusperiaatteen loukkaamiseen.

4)

Neljäs kanneperuste, joka perustuu hyvän hallinnon periaatteen loukkaamiseen siltä osin kuin komissio on jättänyt ottamatta huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan.

5)

Viides kanneperuste, joka perustuu komission tekemiin ilmeisiin arviointivirheisiin.