4.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 82/34


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – AlzChem v. komissio

(Asia T-284/15) (1)

((Valtiontuet - Kemianteollisuus - Päätös jatkaa yrityksen toimintaa konkurssimenettelyn aikana - Päätös, jossa todetaan, ettei kyseessä ole valtiontuki - Kumoamiskanne - Kantajaa erikseen koskeva toimi - Tutkittavaksi ottaminen - Valtiontuen käsite - Etu - Yksityinen velkoja -arviointiperuste - Valtiosta johtuvaksi katsominen - Perusteluvelvollisuus))

(2019/C 82/38)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: AlzChem AG (Trostberg, Saksa) (edustajat: aluksi P. Alexiadis, solicitor, sekä asianajajat A. Borsos ja I. Georgiopoulos, sitten P. Alexiadis sekä asianajajat A. Borsos, E. Kazili, P. Oravec ja K. Csach)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. Conte ja L. Armati)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Slovakian tasavalta (asiamies: B. Ricziová) ja Fortischem a.s. (Nováky, Slovakia) (edustajat: asianajajat C. Arhold, P. Hodál ja M. Staroň)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus kumota valtiontuesta SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP), jonka Slovakia on myöntänyt NCHZ:lle, 15.10.2014 annetun komission päätöksen (EU) 2015/1826 (EUVL 2015, L 269, s. 71) 2 artikla

Tuomiolauselma

1)

Slovakian NCHZ:lle myöntämästä valtiontuesta SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) 15.10.2014 annetun komission päätöksen (EU) 2015/1826 2 artikla kumotaan.

2)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan AlzChem AG:n oikeudenkäyntikulut.

3)

Slovakian tasavalta ja Fortischem a.s. vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 302, 14.9.2015.