3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/45


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.2.2017 – Romania v. komissio

(Asia T-145/15) (1)

((Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto - Pinta-alaperusteiset toimenpiteet - Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot - Kiinteämääräiset rahoitusoikaisut - Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 52 artikla - Perusteluvelvollisuus - Oikeasuhteisuus))

(2017/C 104/63)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Asianosaiset

Kantaja: Romania (asiamiehet: aluksi R.-H. Radu, V. Angelescu, R. Mangu, D. Bulancea, N. Horumbă, E. Mierlea ja T. Crainic, sitten R.-H. Radu, V. Angelescu, R. Mangu, N. Horumbă, E. Mierlea ja T. Crainic)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Biolan ja G. von Rintelen)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklan toiseen kohtaan perustuva kanne, jossa vaaditaan Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 16.1.2015 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/103 (EUVL 2015, L 16, s. 33) osittaista kumoamista

Tuomiolauselma

1)

Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 16.1.2015 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/103 kumotaan siltä osin kuin se koskee Romaniaa.

2)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Romanian oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 178, 1.6.2015.