26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/31


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.1.2018 – Kenup Foundation ym. v. EIT

(Asia T-76/15) (1)

((Tutkimus ja teknologinen kehittäminen - EIT - Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 - Ehdotuspyyntö osaamis- ja innovaatioyhteisön nimeämiseksi - Kantajien tarjouksen hylkääminen - Asetus (EY) N:o 294/2008 - Asetus (EU) N:o 1290/2013 - Toimivallan lainvastainen delegointi))

(2018/C 072/39)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Kenup Foundation (Kalkara, Malta), Candena GmbH (Lüneburg, Saksa), CO BIK Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (Ajdovščina, Slovenia) ja Evotec AG (Hampuri, Saksa) (edustajat: aluksi asianajajat U. Soltész, C. Wagner, H. Weiß ja A. Richter, sitten U. Soltész, H. Weiß ja A. Richter, ja lopuksi U. Soltész ja H. Weiß)

Vastaaja: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) (asiamies: M. Kern, avustajinaan asianajajat P. de Bandt ja M. Gherghinaru)

Väliintulijat, jotka tukevat kantajien vaatimuksia: Maltan tasavalta (asiamies: M. E. Perici Calascione) ja Stiftung Universität Lüneburg (edustaja: asianajaja F. Oehl)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus, jolla vaaditaan kumottaviksi 9.12.2014 tehdyt päätökset, joiden sisältö annettiin tiedoksi 10.12.2014 päivätyllä kirjeellä ja joilla EIT nimesi tervettä elämää ja aktiivisena ikääntymistä tukevaa innovaatiotoimintaa käsittelevän osaamis- ja innovaatioyhteisön (OIY) sekä hylkäsi Kenup-konsortion toimittaman ehdotuksen

Tuomiolauselma

1)

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) 9.12.2014 tekemät päätökset, joiden sisältö annettiin tiedoksi 10.12.2014 päivätyllä kirjeellä ja joilla se nimesi tervettä elämää ja aktiivisena ikääntymistä tukevaa innovaatiotoimintaa käsittelevän osaamis- ja innovaatioyhteisön (OIY) sekä hylkäsi Kenup-konsortion toimittaman ehdotuksen, kumotaan.

2)

EIT vastata omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Kenup Foundationille, Candena GmbH:lle, CO BIK Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrololle ja Evotec AG:lle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 146, 4.5.2015.