19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/11


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Varbergs tingsrätt (Ruotsi) on esittänyt 28.8.2015 – P v. Q

(Asia C-455/15)

(2015/C 346/12)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Varbergs tingsrätt

Pääasian asianosaiset

Kantaja: P

Vastaaja: Q

Ennakkoratkaisukysymys

Onko Varbergs tingsrättin Bryssel II -asetuksen (1) 23 artiklan a alakohdan tai jonkin muun säännöksen nojalla ja kyseisen asetuksen 24 artiklan estämättä kieltäydyttävä tunnustamasta Siluten käräjäoikeuden 18.2.2015 antamaa ratkaisua (ks. liite a) ja näin ollen jatkettava Varbergs tingsrättissä vireillä olevan huoltoa koskevan asian käsittelyä?


(1)  Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta 27.11.2003 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003 (EUVL L 338, s. 1).