7.9.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 294/23


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Kúria (Unkari) on esittänyt 3.6.2015 – Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft. ja Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft.v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

(Asia C-263/15)

(2015/C 294/28)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Kúria

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft. ja Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft.

Vastaaja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko valittajia tässä asiassa kyseessä olevissa olosuhteissa pidettävä verovelvollisina, kun otetaan huomioon, ettei [yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY] (1) 9 artiklan 1 kohdan säännöstä tulkittaessa yhtiöiden harjoittamaa toimintaa suljeta taloudellisen toiminnan käsitteen ulkopuolelle silloinkaan, kun liiketoiminnan harjoittaminen vain täydentävästi?

2)

Vaikuttaako valittajien asemaan verovelvollisina se, että huomattava osa niiden investoinneista toteutetaan valtion antamalla tuella ja että ne saavat toimintaa harjoittaessaan käyttömaksuista vähäisen määrän tuloja?

3)

Jos toiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko katsottava, että kyseinen ”käyttömaksu” on vastiketta palvelusta ja että palvelun suorittaminen on välittömässä yhteydessä vastikkeen maksamiseen?

4)

Onko valittajien toteuttamien investointien hyödyntämistä pidettävä arvonlisäverodirektiivin 24 artiklan tulkinnan perusteella siinä tarkoitettuna palvelujen suorituksena vai onko katsottava, ettei sitä voida pitää palvelujen suorituksena kun otetaan huomioon, että kyse on lakisääteisen velvoitteen täyttämisestä?


(1)  Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä, (EUVL L 347, s. 1).