20.7.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 236/30


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court (Irlanti) on esittänyt 22.5.2015 – Minister for Justice and Equality v. Francis Lanigan

(Asia C-237/15)

(2015/C 236/40)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court

Pääasian asianosaiset

Hakija: Minister for Justice and Equality

Vastaaja: Francis Lanigan

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Mikä vaikutus on sillä, että eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehdyn puitepäätöksen 2002/584/YOS (1) 17 artiklassa, luettuna yhdessä kyseisen puitepäätöksen 15 artiklan säännösten kanssa, säädettyjä määräaikoja ei noudateta?

2)

Seuraako eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehdyn puitepäätöksen 2002/584/YOS 17 artiklassa säädettyjen määräaikojen noudattamatta jättämisestä oikeuksia henkilölle, joka on odotettaessa päätöstä hänen luovuttamisestaan ollut säilöön otettuna nämä määräajat ylittävän ajan?


(1)  EYVL L 190, s. 1.