22.6.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/21


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen (Ruotsi) on esittänyt 21.4.2015 – Borealis AB ym. v. Naturvårdsverket

(Asia C-180/15)

(2015/C 205/30)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Borealis AB, Kubikenborg Aluminium AB, Yara AB, SSAB EMEA AB, Lulekraft AB, Värmevärden i Nynäshamn AB, Cementa AB ja Höganäs Sweden AB

Vastapuoli: Naturvårdsverket

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko teollisuuden monialaista korjauskerrointa laskettaessa päästökauppadirektiivin (1) 10 a artiklan 1 ja 4 kohdan mukaista, että kaikki sähköntuotannossa jätekaasujen polton seurauksena syntyvät päästöt luetaan kuuluvaksi huutokaupattavan määrän eikä teollisuuden päästökattoon [(maksutta jaettavien päästöoikeuksien katto, jäljempänä teollisuuden päästökatto)], vaikka jätekaasujen päästöt oikeuttavat päästökauppadirektiivin 10 a artiklan 1 kohdan mukaan päästöoikeuksien maksuttomaan jakamiseen?

2)

Onko teollisuuden monialaista korjauskerrointa laskettaessa päästökauppadirektiivin 10 a artiklan 1 ja 4 kohdan mukaista, että kun sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa tuotettu lämpö toimitetaan edelleen – – laitoksiin [jotka kuluvat päästökauppajärjestelmän piiriin (jäljempänä päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluvat laitokset)], syntyneet päästöt luetaan kuuluvaksi huutokaupattavan määrän eikä teollisuuden päästökattoon, vaikka lämmön tuotannossa syntyneet päästöt oikeuttavat päästökauppadirektiivin 10 a artiklan 4 kohdan mukaan päästöoikeuksien maksuttomaan jakamiseen?

3)

Jos kysymykseen 1 tai 2 vastataan kieltävästi, onko teollisuuden osuus (34,78 prosenttia) kokonaispäästöistä viiteajanjaksona laskettu oikein?

4)

Onko komission päätös 2013/448/EU (2) pätemätön ja päästökauppadirektiivin 10 a artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan vastainen, koska komission teollisuuden päästökattoa koskeva laskelma johtaa siihen, että monialaista korjauskerrointa on sovellettava väistämättä eikä vain ”tarvittaessa”?

5)

Onko kuuman metallin vertailuarvo määritetty päästökauppadirektiivin 10 a artiklan 2 kohdan mukaisesti, kun otetaan huomioon, että määriteltäessä vertailuarvojen ennakolta asettamista koskevia periaatteita lähtökohtana on käytettävä tehokkaimpaan 10 prosentin joukkoon kuuluvien laitosten keskimääräistä tehokkuutta kyseisellä toimialalla?

6)

Kun jaetaan päästöoikeuksia maksutta yksityisiin kotitalouksiin vietävän lämmön toimitukselle, onko päästökauppadirektiivin 10 a artiklan 4 kohdan mukaista, ettei päästöoikeuksia jaeta maksutta yksityisiin kotitalouksiin viedylle lämmölle?

7)

Onko komission päätöksen 2011/278/EU (3) liitteen IV mukaista, ettei – kuten Naturvårdsverket on tehnyt – päästöoikeuksien maksutonta jakamista koskevassa hakemuksessa ilmoiteta kaikkia yksityisiin kotitalouksiin vietävän lämmön tuotannossa syntyneitä kasvihuonekaasupäästöjä?

8)

Onko päästökauppadirektiivin 10 a artiklan 1 ja 4 kohdan sekä komission päätöksen 2011/278/EU 10 artiklan 3 kohdan mukaista, että jaettaessa maksuttomia päästöoikeuksia yksityisiin kotitalouksiin vietävän lämmön toimitukselle ei voida jakaa lisää maksuttomia päästöoikeuksia fossiilisille päästöille, joiden määrä ylittää yksityisiin kotitalouksiin vietävälle lämmölle jaettavien päästöoikeuksien määrän?

9)

Onko komission päätöksen 2011/278/EU liitteen IV mukaista, että – kuten Naturvårdsverket on tehnyt – haettaessa maksuttomia päästöoikeuksia hakemuksessa ilmoitettavia lukuja mukautetaan siten, että kasvihuonekaasupäästöt, jotka liittyvät jätekaasujen palamiseen, rinnastetaan maakaasun palamiseen?

10)

Tarkoittaako komission päätöksen 2011/278/EU 10 artiklan 8 kohta, ettei toiminnanharjoittajalle voida jakaa maksuttomia päästöoikeuksia lämmön kulutukselle lämmön vertailuarvon piiriin kuuluvassa laitoksen osassa, kun kyseinen lämpö on tuotettu toisessa polttoaineen vertailuarvon piiriin kuuluvassa laitoksen osassa?

11)

Jos kysymykseen 10 vastataan myöntävästi, onko komission päätöksen 2011/278/EU 10 artiklan 8 kohta päästökauppadirektiivin 10 a artiklan 1 kohdan vastainen?

12)

Kun jaetaan maksuttomia päästöoikeuksia lämmönkulutusta varten, onko päästökauppadirektiivin ja ohjeasiakirjojen nro 2 ja 6 mukaista, että arvioinnissa otetaan huomioon, mistä lämmönlähteestä kulutettava lämpö on peräisin?

13)

Onko komission päätös 2013/448/EU pätemätön ja SEUT 290 artiklan ja päästökauppadirektiivin 10 a artiklan 1 ja 5 kohdan vastainen, kun otetaan huomioon, että sillä muutetaan päästökauppadirektiivin 10 a artiklan 5 kohdan toisen alakohdan a ja b alakohdan laskentamenetelmää sen takia, että siinä jätetään laskentaperustan ulkopuolelle jätekaasujen polttamisesta ja sähkön ja lämmön yhteistuotannosta syntyvät päästöt, vaikka kyseiset päästöt oikeuttavat päästökauppadirektiivin 10 a artiklan 1 ja 4 kohdan ja komission päätöksen 2011/278/EU mukaan päästöoikeuksien maksuttomaan jakamiseen?

14)

Onko päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluvan laitoksen höyryn muodossa tuottaman mitattavissa olevan lämmön, joka toimitetaan höyryverkkoon, johon kuuluu höyryn käyttäjiä, joista vähintään yksi ei kuulu päästökauppajärjestelmään, katsottava olevan komission päätöksen 2011/278/EU 3 artiklan c kohdan mukainen lämmön vertailuarvon piiriin kuuluvan laitoksen osa?

15)

Onko seuraavilla seikoilla merkitystä kysymykseen 14 vastaamisen kannalta:

a)

se, että höyryverkon omistaa verkon suurin höyrynkäyttäjä ja tämä käyttäjä on päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluva laitos

b)

suurimman käyttäjän käyttöosuus verkkoon toimitetun lämmön kokonaismäärästä

c)

höyryntoimittajien tai -käyttäjien määrä verkossa

d)

se, että on epävarmaa, kuka on tuottanut kunkin höyrynkäyttäjän käyttämän mitattavissa olevan lämmön, ja

e)

se, että höyrynkulutuksen jakauma verkossa muuttuu siten, että sellaisten höyrynkäyttäjien määrä, jotka ovat päästökauppajärjestelmän piiriin kuulumattomia laitoksia, kasvaa tai nykyisten päästöoikeusjärjestelmään kuulumattomien laitosten käyttö lisääntyy?

16)

Jos vastaus kysymykseen 14 määräytyy yksittäisen tapauksen olosuhteiden mukaan, minkälaiset olosuhteet ovat merkityksellisiä?”


(1)  Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13.10.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY (EUVL L 275, s. 32).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 11 artiklan 3 kohdan mukaisista kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä päästöoikeuksien jakamiseksi maksutta siirtymäaikana 5.9.2013 annettu komission päätös 2013/448/EU (EUVL L 240, s. 27).

(3)  Päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti 27.4.2011 annettu komission päätös 2011/278/EU (EUVL L 130, s. 1).