24.7.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 239/3


Unionin tuomioistuimen lausunto (täysistunto) 16.5.2017 – Euroopan komissio

(Lausunto 2/15) (1)

(SEUT 218 artiklan 11 kohdan nojalla annettu lausunto - Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välinen vapaakauppasopimus - EU- ja EUT-sopimusten voimaantulon jälkeen neuvoteltu ”uuden sukupolven” sopimus - Toimivalta tehdä sopimus - SEUT 3 artiklan 1 kohdan e alakohta - Yhteinen kauppapolitiikka - SEUT 207 artiklan 1 kohta - Tavara- ja palvelukauppa - Ulkomaiset suorat sijoitukset - Julkiset hankinnat - Teollis- ja tekijänoikeuksien kaupalliset näkökohdat - Kilpailu - Kolmansien valtioiden kanssa käytävä kauppa ja kestävä kehitys - Työntekijöiden sosiaaliturva - Ympäristönsuojelu - SEUT 207 artiklan 5 kohta - Liikennepalvelut - SEUT 3 artiklan 2 kohta - Kansainvälinen sopimus, joka voi vaikuttaa yhteisiin sääntöihin tai muuttaa niiden ulottuvuutta - Liikenteen alan palveluiden tarjoamisen vapautta koskevat unionin johdetun oikeuden säännöt - Muut kuin suorat ulkomaiset sijoitukset - SEUT 216 artikla - Jonkin perustamissopimuksissa vahvistetun tavoitteen saavuttamiseksi välttämätön sopimus - Pääomien ja maksujen vapaa liikkuvuus jäsenvaltioiden ja kolmansien valtioiden välillä - Perussopimusten ajallinen seuraanto investointeja koskevissa asioissa - Jäsenvaltioiden ja Singaporen tasavallan välisten sijoitussopimusten korvaaminen - Sopimuksen institutionaaliset määräykset - Sijoittajan ja valtion välisten riitojen ratkaisu - Sopimuksen osapuolten välisten riitojen ratkaisu)

(2017/C 239/03)

Oikeudenkäyntikieli: kaikki viralliset kielet

Lausuntopyynnön esittäjä

Euroopan komissio (asiamiehet: U. Wölker, B. De Meester, R. Vidal-Puig ja M. Kocjan)

Lausunto

Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välinen vapaakauppasopimus kuuluu unionin yksinomaiseen toimivaltaan lukuun ottamatta seuraavia määräyksiä, jotka kuuluvat unionin ja jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan:

tämän sopimuksen yhdeksännen luvun (Sijoitukset) A jakson (Sijoitusten suoja) määräykset siltä osin kuin ne liittyvät muihin kuin suoriin sijoituksiin unionin ja Singaporen tasavallan välillä

tämän yhdeksännen luvun B jakson (Sijoittajan ja valtion välisten riitojen ratkaisu) määräykset ja

tämän sopimuksen ensimmäisen luvun (Tavoitteet ja yleiset määritelmät), neljännentoista luvun (Avoimuus), viidennentoista luvun (Osapuolten välisten riitojen ratkaiseminen), kuudennentoista luvun (Sovittelujärjestelmä) ja seitsemännentoista luvun (Institutionaaliset, yleiset ja loppumääräykset) määräykset siltä osin kuin ne liittyvät kyseisen yhdeksännen luvun niihin määräyksiin, jotka kuuluvat unionin ja jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan.


(1)  EUVL C 363, 3.11.2015