3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/19


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 8.2.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt cour d’appel de Paris – Ranska) – Carrefour Hypermarchés SAS v. ITM Alimentaire International SASU

(Asia C-562/15) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Vertaileva mainonta - Direktiivi 2006/114/EY - 4 artikla - Direktiivi 2005/29/EY - 7 artikla - Hintojen puolueeton vertailu - Harhaanjohtava mainitsematta jättäminen - Mainonta, jossa vertaillaan erikokoisissa tai erityyppisissä myymälöissä myytävien tuotteiden hintoja toisiinsa - Sallittavuus - Olennainen tieto - Tiedon laajuus ja tiedon viestintään käytettävä väline))

(2017/C 104/28)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour d’appel de Paris

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Carrefour Hypermarchés SAS

Vastapuoli: ITM Alimentaire International SASU

Tuomiolauselma

Harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 12.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/114/EY 4 artiklan a ja c alakohtaa, luettuina yhdessä sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 11.5.2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi) 7 artiklan 1–3 kohdan kanssa, on tulkittava siten, että ensin mainitun säännöksen mukaan lainvastaista saattaa olla pääasiassa kyseessä olevan kaltainen mainonta, jossa vertaillaan erityyppisten tai erikokoisten myymälöiden hintoja toisiinsa, kun nämä myymälät kuuluvat liikeketjuihin, joilla kullakin on erikokoisia ja erityyppisiä myymälöitä, ja kun mainostaja vertaa oman liikeketjunsa sellaisissa myymälöissä sovellettavia hintoja, jotka ovat kooltaan tai tyypiltään suurempia, kilpailijoiden liikeketjuihin kuuluvissa sellaisissa myymälöissä sovellettaviin hintoihin, jotka ovat kooltaan tai tyypiltään pienempiä, ellei kuluttajille ilmoiteta selkeästi ja itse mainoksessa, että vertailu on tehty mainostajan liikeketjun kooltaan tai tyypiltään suuremmissa myymälöissä sovellettavien hintojen ja kilpailevien liikeketjujen kooltaan tai tyypiltään pienemmissä myymälöissä sovellettavien hintojen välillä.

Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tällaisen mainonnan lainmukaisuutta arvioidessaan selvitettävä, onko niin, että pääasiassa kyseessä olevat olosuhteet huomioon ottaen kyseessä oleva mainonta ei täytä vertailun puolueettomuuden vaatimusta ja/tai se on harhaanjohtavaa, kun otetaan huomioon yhtäältä se, miten tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja mieltää kyseessä olevat tuotteet, ja toisaalta kyseisessä mainoksessa mainitut tiedot ja erityisesti mainostajan liikeketjuun kuuluvia myymälöitä ja kilpailijoiden liikeketjuihin kuuluvia myymälöitä, joiden hintoja on vertailtu, koskevat tiedot ja yleisemmin kaikki mainoksen osatekijät.


(1)  EUVL C 27, 25.1.2016.