16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/2


Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 21.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt cour du travail de Bruxelles – Belgia) – Ville de Nivelles v. Rudy Matzak

(Asia C-518/15) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Direktiivi 2003/88/EY - Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu - Työajan järjestäminen - 2 artikla - Käsitteet ”työaika” ja ”lepoaika” - 17 artikla - Poikkeukset - Palomiehet - Varallaoloaika - Varallaolo kotona))

(2018/C 134/02)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour du travail de Bruxelles

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Ville de Nivelles

Vastapuoli: Rudy Matzak

Tuomiolauselma

1)

Tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY 17 artiklan 3 kohdan c alakohdan iii alakohtaa on tulkittava siten, että jäsenvaltiot eivät voi poiketa tiettyjen julkisten palolaitosten palvelukseen ottamien palomiesryhmien suhteen kaikista velvoitteista, joita aiheutuu mainitun direktiivin säännöksistä, mukaan luettuna sen 2 artiklasta, jossa määritellään erityisesti käsitteet ”työaika” ja ”lepoaika”.

2)

Direktiivin 2003/88 15 artiklaa on tulkittava siten, että sillä ei sallita jäsenvaltioiden säilyttävän tai hyväksyvän vähemmän rajoittavaa työajan käsitteen määritelmää kuin mainitun direktiivin 2 artiklassa on esitetty.

3)

Direktiivin 2003/88 2 artiklaa on tulkittava siten, että sillä ei velvoiteta jäsenvaltioita määrittämään korvausta pääasiassa kyseessä olevan kaltaisilta kotivarallaolojaksoilta sen mukaan, onko nämä jaksot määritelty ennakkoon työajaksi vai lepoajaksi.

4)

Direktiivin 2003/88 2 artiklaa on tulkittava siten, että varallaoloaikaa, jonka työntekijä viettää kotonaan siten, että hänen on vastattava työnantajansa hälytyksiin kahdeksassa minuutissa, ja jolla rajoitetaan erittäin huomattavasti mahdollisuuksia harjoittaa muita toimintoja, on pidettävä työaikana.


(1)  EUVL C 414, 14.12.2015.