3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/18


Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 26.1.2017 – Espanjan kuningaskunta v. Euroopan komissio

(Asia C-506/15 P) (1)

((Muutoksenhaku - Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) - Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot - Asetus (EY) N:o 1698/2005, asetus (EY) N:o 1975/2006 ja asetus (EY) N:o 796/2004 - Maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteet - Luonnonhaitta-alueet - Paikalla tehtävät tarkastukset - Eläintiheyden kerroin - Eläinten laskeminen))

(2017/C 104/27)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittaja: Espanjan kuningaskunta (asiamies: M. A. Sampol Pucurull)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: I. Galindo Martín ja G. von Rintelen)

Väliintulija, joka tukee valittajan vaatimuksia: Ranskan tasavalta (asiamiehet: D. Colas ja A. Daly)

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Espanjan kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

3)

Ranskan tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 381, 16.11.2015.