28.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 441/3


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 6.10.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte – Italia) – Tecnoedi Costruzioni Srl v. Comune di Fossano

(Asia C-318/15) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Julkiset rakennusurakat - Direktiivi 2004/18/EY - 7 artiklan c alakohta - Julkisten hankintojen kynnysarvot - Kynnys ei ylity - Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset - Automaattinen poissulkeminen - Hankintaviranomaisen mahdollisuus - Hankintaviranomaiselle sijoittautumisvapaudesta, palvelujen vapaasta tarjoamisesta ja syrjintäkieltoa koskevasta yleisestä periaatteesta aiheutuvat velvoitteet - Hankintasopimukset, joihin voi liittyä varma rajat ylittävä intressi))

(2016/C 441/03)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Tecnoedi Costruzioni Srl

Vastaaja: Comune di Fossano

Tuomiolauselma

Tribunale amministrativo regionale per il Piemonten 29.4.2015 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö jätetään tutkimatta.


(1)  EUVL C 311, 21.9.2015.