14.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 419/19


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.9.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberlandesgericht Düsseldorf – Saksa) – combit Software GmbH v. Commit Business Solutions Ltd

(Asia C-223/15) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Asetus (EY) N:o 207/2009 - Euroopan unionin tavaramerkki - Yhtenäinen luonne - Sekaannusvaaran toteaminen vain unionin yhdessä osassa - Mainitun asetuksen 102 artiklassa tarkoitetun kiellon alueellinen ulottuvuus))

(2016/C 419/24)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberlandesgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Valittaja: combit Software GmbH

Vastapuoli: Commit Business Solutions Ltd

Tuomiolauselma

Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 1 artiklan 2 kohtaa, 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 102 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että kun Euroopan unionin tavaramerkkituomioistuin toteaa merkin käytön aiheuttavan sekaannusvaaran EU-tavaramerkkiin nähden Euroopan unionin alueen yhdessä osassa mutta ei tämän alueen toisessa osassa, kyseisen tuomioistuimen on todettava tavaramerkin antaman yksinoikeuden loukkaus ja annettava määräys mainitun käytön lopettamisesta koko Euroopan unionin alueella lukuun ottamatta sen sitä osaa, jossa sekaannusvaaraa ei ole todettu.


(1)  EUVL C 294, 7.9.2015.