8.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 48/6


Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 10.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Finanzgericht Düsseldorf – Saksa) – TSI GmbH v. Hauptzollamt Aachen

(Asia C-183/15) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Yhteinen tullitariffi - Tariffiluokittelu - Yhdistetty nimikkeistö - Alanimike 9027 10 10 - Aerodynaamiset ultravioletti-hiukkasmittauslaitteet - Kannettavat hiukkaslaskijat))

(2016/C 048/09)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Kantaja: TSI GmbH

Vastaaja: Hauptzollamt Aachen

Tuomiolauselma

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23.7.1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I, sellaisena kuin se on muutettuna 19.9.2008 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1031/2008, olevaa yhdistettyä nimikkeistöä on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaiset aerodynaamiset ultravioletti-hiukkasmittauslaitteet ja kannettavat hiukkaslaskijat eivät kuulu sen alanimikkeeseen 9027 10 10.


(1)  EUVL C 254, 3.8.2015.