15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/33


Kanne 9.10.2014 – Tweedale v. EFSA

(Asia T-716/14)

(2014/C 448/42)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Antony C. Tweedale (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja B. Kloostra)

Vastaaja: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

toteamaan, että EFSA on rikkonut Århusin yleissopimusta, asetusta (EY) N:o 1049/2001 ja asetusta (EY) N:o 1367/2006 10.8.2011 tehtyyn komission päätökseen nähden

kumoamaan 30.7.2014 tehdyn EFSA:n päätöksen

velvoittamaan EFSA:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että EFSA on riidanalaisen päätöksen tehdessään rikkonut tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan 25.6.1998 tehdyn yleissopimuksen (Århusin yleissopimus), sellaisena kuin se on hyväksyttynä 17.2.2005 annetulla neuvoston päätöksellä 2005/30/EY, 4 artiklan 4 kohtaa sekä Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6.9.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/2006 (Århus-asetus) 6 artiklan 1 kohtaa ja Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohtaa. EFSA on rikkonut näitä säännöksiä, kun se ei ole vahvistanut riidanalaisessa päätöksessä velvollisuutta ilmoittaa päästöjä koskevia tietoja, jotka ovat sisältyneet vaadittuihin asiakirjoihin.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että EFSA on riidanalaisen päätöksen tehdessään rikkonut asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohtaa ja jättänyt noudattamatta siinä säädettyä velvollisuutta tulkita Århusin yleissopimuksen 4 artiklan 4 kohdassa säädetyllä tavalla asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdassa säädettyä kieltäytymisperustetta Århusin yleissopimuksen mukaisesti.