1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/38


Kanne 22.9.2014 – Niche Generics v. komissio

(Asia T-701/14)

(2014/C 431/61)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Niche Generics Ltd (Hitchin, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: solicitor E. Batchelor, solicitor M. Healy ja barrister F. Carlin)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan päätöksen

kumoamaan sakon määrän tai ainakin alentamaan sitä

velvoittamaan komission vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä korvaamaan kantajalle tästä oikeudenkäynnistä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajaa vaatii esillä olevalla kanteella asiassa AT.39612 – Perindopriili (Servier) 9.7.2014 annetun komission päätöksen C(2014) 4955 final osittaista kumoamista.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa 11 kanneperusteeseen.

1.

Ensimmäisessä kanneperusteessa väitetään, ettei komissio soveltanut asianmukaisesti objektiivista välttämättömyyttä koskevia oikeudellisia arviointiperusteita määrittääkseen sen, kuuluuko kantajan ja Servierin välinen patentteja koskeva sovintosopimus SEUT 101 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.

2.

Toisessa kanneperusteessa väitetään, että komissio loukkasi yhdenvertaisen kohtelun periaatetta jättämällä soveltamatta teknologiansiirtoa koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen suuntaviivoja kantajan sopimukseen.

3.

Kolmannessa kanneperusteessa väitetään, että komissio teki oikeudellisen virheen luokittelemalla sopimuksen tarkoitukseen perustuvaksi SEUT 101 artiklan 1 kohdan rikkomiseksi.

4.

Neljännessä kanneperusteessa väitetään, että komissio sovelsi virheellisesti tarkoitukseen perustuvaa kilpailusääntöjen rikkomista koskevia oikeudellisia arviointiperusteitaan kantajaa koskeviin tiettyihin tosiseikkoihin.

5.

Viidennessä kanneperusteessa väitetään, että komissio teki oikeudellisen virheen todetessaan, että sovintosopimuksella oli kilpailunvastaisia vaikutuksia.

6.

Kuudennessa kanneperusteessa väitetään, että komissio teki oikeudellisen virheen, kun se ei hyväksynyt sitä, että sovintosopimus täyttää SEUT 101 artiklan 3 kohdan mukaisen poikkeuksen edellytykset.

7.

Seitsemännessä kanneperusteessa väitetään, että komissio loukkasi kantajan puolustautumisoikeuksia ja hyvän hallinnon periaatetta, kun se menetteli epäoikeudenmukaisesti tutkiessaan asianajajien ja asiakkaiden välisen yhteydenpidon luottamuksellisuuden piiriin kuuluvia asiakirjoja.

8.

Kahdeksannessa kanneperusteessa väitetään, että komissio loukkasi yhdenvertaisen kohtelun periaatetta sakon laskennassa, kun se kohteli kantajaa eri tavalla kuin Servieriä ilman asiallista perustetta.

9.

Yhdeksännessä kanneperusteessa väitetään, että komissio loukkasi suhteellisuusperiaatetta, sakkojen määrän laskennasta antamiaan suuntaviivoja ja aiemmin vakiintunutta käytäntöä, kun se määräsi kantajalle sakon.

10.

Kymmenennessä kanneperusteessa väitetään, että komissio rikkoi asetuksen N:o 1/2003 (1) 23 artiklan 2 kohtaa ylittäessään 10 prosentin suuruisen sakkojen ylärajan.

11.

Yhdennessätoista kanneperusteessa väitetään, että komissio loukkasi SEUT 296 artiklan mukaista perusteluvelvollisuuttaan sakkojen laskennan sekä kantajan toteuttaman kilpailusääntöjen rikkomisen vakavuutta koskevan arvioinnin osalta.


(1)  [SEUT 101] ja [SEUT 102] artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 (EYVL 2003 L 1, s. 1).