1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/35


Kanne 18.9.2014 – EEB v. komissio

(Asia T-685/14)

(2014/C 431/58)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: European Environmental Bureau (EEB) (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja S. Podskalská)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan 11.7.2014 tehdyn komission päätöksen Ares (2014) 2317513, jolla jätettiin tutkimatta kantajan pyyntö teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan mukaisesta Bulgarian tasavallan kansallista siirtymäsuunnitelmaa koskevasta ilmoituksesta 31.3.2014 tehdyn komission päätöksen 2014/2002 final sisäisestä uudelleentarkastelusta

kumoamaan teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan mukaisesta Bulgarian tasavallan kansallista siirtymäsuunnitelmaa koskevasta ilmoituksesta 31.3.2014 tehdyn komission päätöksen C 2014/2002 final

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1.

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että 11.7.2014 tehty komission päätös Ares (2014) 2317513 on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan, asetuksen (EU) N:o 1367/2006 2 artiklan 1 kohdan g alakohdan ja 10 artiklan, tiedonsaannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission yleissopimuksen (Århusin yleissopimus) sekä Århusin yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta 17.2.2005 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/370/EY vastainen.

2.

Toinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että komission päätös C 2014/2002 final on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan, teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU, direktiivissä 2010/75/EU tarkoitettuja kansallisia siirtymäsuunnitelmia koskevien sääntöjen laatimisesta 10.2.2012 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 2012/115/EU, Århusin yleissopimuksen sekä Århusin yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta 17.2.2005 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/370/EY, tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/42/EY ja ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 21.5.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY vastainen.