4.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 253/59


Kanne 9.6.2014 – Tose'e Ta'avon Bank v. neuvosto

(Asia T-435/14)

2014/C 253/80

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Tose'e Ta'avon Bank (Teheran, Iran) (edustaja: asianajaja J.-M. Thouvenin)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan kantajalle langetetun seuraamuksen pysyttämisestä tehdyn neuvoston päätöksen sellaisena kuin se on 15.3.2014 julkaistussa ilmoituksessa

toteamaan, ettei 23.3.2012 annettua neuvoston asetusta (EU) N:o 267/2012 ole sovellettava kantajaan

toteamaan, ettei 26.7.2010 annettua neuvoston päätöstä 2010/413/YUTP ole sovellettava kantajaan

velvoittamaan neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu oikeudelliseen virheeseen, koska peruste, jonka vuoksi kantajaan kohdistetut rajoittavat toimenpiteet pidettiin voimassa, ei kuulu niihin perusteisiin, joiden nojalla vastaajalla on oikeus päättää rajoittavista toimenpiteistä.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu ilmeisen arviointivirheen muodostavaan tosiseikkoja koskevaan virheeseen, koska kantaja ei toimi Iranin valtion johdolla eikä tue taloudellisesti Iranin hallitusta.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu perustelujen puuttumiseen.

4)

Neljäs kanneperuste, joka perustuu suhteellisuusperiaatteen ja omistusoikeuden loukkaamiseen.

5)

Viides kanneperuste, joka perustuu väitteeseen asetuksen N:o 267/2012 (1) ja päätöksen 2010/413, (2) joiden täytäntöön panemiseksi riidanalainen päätös on annettu, lainvastaisuudesta yhtäältä siksi, että niitä annettaessa on laiminlyöty SEUT 296 artiklassa vahvistettu perusteluvelvollisuus ja rikottu SEUT 215 artiklaa, ja toisaalta siksi, että niihin sisältyvät asiaa koskevat säännökset, joiden nojalla kantajaan kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet on pidetty voimassa, ovat perussopimusten ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan vastaisia.


(1)  Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 961/2010 kumoamisesta 23.3.2012 annettu neuvoston asetus (EU) N:o 267/2012 (EUVL L 88, s. 1).

(2)  Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan 2007/140/YUTP kumoamisesta 26.7.2010 annettu neuvoston päätös 2010/413/YUTP (EUVL L 195, s. 39).