23.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 22/33


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 1.12.2016 – Europower v. komissio

(Asia T-383/14) (1)

((Julkiset rakennusurakat - Tarjouspyyntömenettely - Kaasuturbiinikäyttöisen kolmituotantolaitoksen rakentaminen ja huolto - Tarjoajan tarjouksen hylkääminen - Riidanalaisen toimen peruuttaminen - Lausunnon antamisen raukeaminen))

(2017/C 022/45)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Europower SpA (Milano, Italia) (edustajat: asianajajat G. Cocco ja L. Salomoni)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi L. Cappelletti, F. Moro ja L. Di Paolo, sitten L. Di Paolo ja F. Moro)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: CPL Concordia Soc. coop. (Concordia Sulla Secchia, Italia) (edustaja: asianajaja A. Penta)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus siitä, että kumotaan Isprassa (Italia) sijaitsevaan yhteiseen tutkimuskeskukseen kaasuturbiinikäyttöisen kolmituotantolaitoksen rakentamista ja huoltoa koskevassa hankintamenettelyssä JRC IPR 2013 C04 0031 OC (EUVL 2013/S 137-237146) kantajan esittämän tarjouksen hylkäämisestä 3.4.2014 tehty komission päätös, komission päätös tehdä hankintasopimus CPL Concordian kanssa ja kaikki muut tähän liittyvät, tätä päätöstä edeltäneet tai seuranneet toimet, mukaan lukien mahdollinen päätös sopimuksen hyväksymisestä ja tarpeen vaatiessa itse sopimus, sekä komission päätös, jolla hylätään kantajan pyyntö saada tutustua tarjouspyyntöasiakirjoihin, ja toisaalta SEUT 268 artiklaan perustuva vaatimus siitä, että kantajalle korvataan tälle väitetysti aiheutunut vahinko.

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen tästä kanteesta raukeaa.

2)

CPL Concordia Soc. Coop:n vaatimukset lausunnon antamisen raukeamista koskevan vaatimuksen hylkäämisestä hylätään, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

3)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Europower SpA:n oikeudenkäyntikulut, välitoimimenettelystä aiheutuneet kulut mukaan lukien.

4)

CPL Concordia vastaa tästä oikeudenkäynnistä sekä välitoimimenettelystä aiheutuneista omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 235, 21.7.2014.