27.7.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/18


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 22.5.2015 – Wirtschaftsvereinigung Stahl ym. v. komissio

(Asia T-285/14) (1)

((Valtiontuet - Saksan toteuttamat toimenpiteet uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ja sähköintensiivisten yritysten hyväksi - Päätös SEUT 108 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn aloittamisesta - Lopullisen päätöksen tekeminen kanteen nostamisen jälkeen - Lausunnon antamisen raukeaminen - Kumoamiskanne - Vaatimusten mukauttamista koskeva pyyntö - Uuden seikan puuttuminen - Tutkimatta jättäminen))

(2015/C 245/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantajat: Wirtschaftsvereinigung Stahl (Düsseldorf, Saksa) ja muut kantajat, joiden nimet luetellaan määräyksen liitteessä (edustajat: aluksi asianajajat A. Reuter, C. Arhold, N. Wimmer, F. A. Wesche, K. Kindereit, R. Busch, A. Hohler ja T. Woltering, sitten asianajajat A. Reuter, C. Bürger, T. Christner ja G. Müllejans)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: T. Maxian Rusche ja R. Sauer, avustajinaan asianajajat C. von Donat ja G. Quardt)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus komission 18.12.2013 tekemän päätöksen C (2013) 4424 final, joka koskee SEUT 108 artiklan 2 mukaisen menettelyn aloittamista Saksan liittotasavallan uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ja paljon energiaa käyttävien yritysten hyväksi toteuttamien toimenpiteiden osalta (valtiontuki SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), osittaisesta kumoamisesta.

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen tästä kanteesta raukeaa.

2)

Pyyntö mukauttaa tämän kanteen vaatimukset koskemaan komission 25.11.2014 tekemää päätöstä C(2014) 8786 final, joka koskee valtiontukea SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), jonka Saksan liittotasavalta on myöntänyt uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ja paljon energiaa käyttävien yritysten hyväksi, jätetään tutkimatta.

3)

Lausunnon antaminen EFTAn valvontaviranomaisen väliintulohakemuksesta raukeaa.

4)

Wirtschaftsvereinigung Stahl ja muut kantajat, joiden nimet luetellaan liitteessä, vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

5)

EFTAn valvontaviranomainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 223, 14.7.2014.