3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/41


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.2.2017 – Mayer v. EFSA

(Asia T-493/14) (1)

((Tilapäisesti siirretty kansallinen asiantuntija - EFSA:n säännöt tilapäisesti siirretyistä kansallisista asiantuntijoista - Päätös olla jatkamatta tilapäistä siirtoa - Oikeus tutustua asiakirjoihin - Asetus (EY) N:o 1049/2001 - Tutustumisoikeuden epääminen - Yksityiselämän ja yksilön koskemattomuuden suojaa koskeva poikkeus - Henkilötietojen suoja - Asetus (EY) N:o 45/2001 - Vahvistamis- ja velvoittamisvaatimukset - Kannekirjelmää täydentävä kirjelmä - Vaatimusten muuttaminen - Tutkittavaksi ottaminen))

(2017/C 104/57)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Ingrid Alice Mayer (Ellwangen, Saksa) (edustaja: asianajaja T. Mayer)

Vastaaja: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) (asiamies: D. Detken, avustajinaan asianajajat R. Van der Hout ja A. Köhler)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva kanne, jolla riitautetaan EFSA:n päätökset, joilla yhtäältä hylättiin kantajan vaatimus jatkaa hänen tilapäistä siirtoaan kansallisena asiantuntijana EFSA:ssa ja joilla toisaalta hylättiin kantajan vaatimus saada tutustua EFSA:n hallussa oleviin asiakirjoihin

Tuomiolauselma

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

Ingrid Alice Mayer velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien välitoimimenettelyyn liittyvät oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 329, 22.9.2014.