25.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 27/46


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.11.2015 – NICO v. neuvosto

(Asia T-371/14) (1)

((Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka - Iraniin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää ydinaseiden leviäminen - Varojen jäädyttäminen - Perusteluvelvollisuus - Ilmeinen arviointivirhe))

(2016/C 027/56)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (Pully, Sveitsi) (edustajat: solicitor J. Grayston sekä asianajajat P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta ja N. Pilkington)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bishop ja I. Rodios)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sen 14.3.2014 päivätyssä kirjeessä olevan neuvoston päätöksen kumoamiseksi, jolla kantajan nimi on pysytetty niistä henkilöistä ja yhteisöistä tehdyssä luettelossa, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, jotka on mainittu Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan 2007/140/YUTP kumoamisesta 26.7.2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP (EUVL L 195, s. 39), sellaisena kuin se on muutettuna 15.10.2012 annetulla neuvoston päätöksellä 2012/635/YUTP (EUVL L 282, s. 58), liitteessä II ja Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 961/2010 kumoamisesta 23.3.2012 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 267/2012 (EUVL L 88, s. 1), sellaisena kuin se on pantu täytäntöön 15.10.2012 annetulla neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 945/2012 (EUVL L 282, s. 16), liitteessä IX.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 261, 11.8.2014.