31.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 402/35


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2016 – Janukovytš v. neuvosto

(Asia T-346/14) (1)

((Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka - Ukrainan tilanteen johdosta toteutetut rajoittavat toimenpiteet - Varojen jäädyttäminen - Niiden henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luettelo, joihin varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen kohdistuu - Kantajan nimen sisällyttäminen luetteloon - Puolustautumisoikeudet - Perusteluvelvollisuus - Oikeudellinen perusta - Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan tuomioistuimissa - Harkintavallan väärinkäyttö - Luetteloon merkitsemisen perusteita ei ole noudatettu - Ilmeinen arviointivirhe - Omaisuudensuoja))

(2016/C 402/38)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Viktor Fedorovytš Janukovytš (Kiev, Ukraina) (edustajat T. Beazley, P. Saini, S. Fatima QC, H. Mussa, J. Hage, K. Howard, barristers, ja C. Kennedy, solicitor)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet aluksi E. Finnegan ja J.-P. Hix, sitten J.-P. Hix ja P. Mahnič Bruni)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Puolan tasavalta (asiamies B. Majczyna) ja Euroopan komissio (asiamiehet S. Bartelt ja D. Gauci)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva kanne, jolla vaaditaan kumoamaan ensiksi Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 5.3.2014 annettu neuvoston päätös 2014/119/YUTP (EUVL 2014 L 66, s. 26) ja Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 5.3.2014 annettu neuvoston asetus (EU) N:o 208/2014 (EUVL 2014 L 66, s. 1), toiseksi päätöksen 2014/119/YUTP muuttamisesta 29.1.2015 annettu neuvoston päätös (YUTP) 2015/143 (EUVL 2015, L 24, s. 16) ja asetuksen N:o 208/2014 muuttamisesta 29.1.2015 annettu neuvoston asetus (EU) N:o 2015/138 (EUVL 2015, L 24, s. 1), ja kolmanneksi päätöksen 2014/119 muuttamisesta 5.3.2015 annettu neuvoston päätös (YUTP) 2015/364 (EUVL 2015, L 62, s. 25) ja asetuksen (EU) N:o 208/2014 täytäntöönpanosta 5.3.2015 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/537 (EUVL 2015, L 62, s. 1) siltä osin kuin kantajan nimi on merkitty niiden henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luetteloon, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä, tai hänen nimensä on säilytetty tässä luettelossa.

Tuomiolauselma

1)

Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 5.3.2014 annettu neuvoston päätös 2014/119/YUTP ja Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 5.3.2014 annettu neuvoston asetus (EU) N:o 208/2014, sellaisina kuin ne ovat alkuperäisissä versioissaan, kumotaan siltä osin kuin Viktor Fedorovytš Janukovytšin nimi on merkitty niiden henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luetteloon, joihin nämä rajoittavat toimenpiteet kohdistetaan, päätöksen 2014/119 muuttamisesta 5.3.2015 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2015/364 ja asetuksen N:o 208/2014 täytäntöönpanosta 5.3.2015 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/357 voimaantuloon saakka.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Euroopan unionin neuvosto velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan Janukovytšille aiheutuneet oikeudenkäyntikulut siltä osin kuin ne koskevat kannekirjelmässä esitettyä kumoamisvaatimusta.

4)

Janukovytš velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan neuvostolle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut siltä osin kuin ne koskevat vaatimusten mukauttamista koskevassa kirjelmässä esitettyä kumoamisvaatimusta.

5)

Puolan tasavalta ja Euroopan komissio vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 253, 4.8.2014.