23.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 22/21


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.11.2016 – Bank Refah Kargaran v. neuvosto

(Asia T-65/14) (1)

((Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka - Iraniin kohdistuvat pakottavat toimenpiteet - Varojen jäädyttäminen - Kantajan nimen merkitseminen uudelleen luetteloon sen jälkeen, kun unionin yleinen tuomioistuin on kumonnut alkuperäisen luetteloon merkitsemisen - Oikeudellinen virhe - Tosiseikkoja koskeva virhe - Perusteluvelvollisuus - Puolustautumisoikeudet - Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan - Oikeasuhteisuus))

(2017/C 022/27)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Bank Refah Kargaran (Teheran, Iran) (edustaja: asianajaja J.-M. Thouvenin)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: V. Piessevaux, M. Bishop ja B. Driessen)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Aresu ja D. Gauci)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva kanne, jossa vaaditaan ensisijaisesti kumoamaan Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta 15.11.2013 annettu neuvoston päätös 2013/661/YUTP (EUVL 2013, L 306, s. 18) ja Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 täytäntöönpanosta 15.11.2013 annettu neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) N:o 1154/2013 (EUVL 2013, L 306, s. 3) kantajaa koskevilta osiltaan, ja toissijaisesti kumoamaan päätös 2013/661 ja täytäntöönpanopäätös N:o 1154/2013 20.1.2014 lähtien kantajaa koskevilta osiltaan.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Bank Refah Kargaran vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut.

3)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 135, 5.5.2014.