15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/11


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) on esittänyt 3.10.2014 – Promoimpresa srl v. Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro ja Regione Lombardia

(Asia C-458/14)

(2014/C 448/14)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Promoimpresa srl

Vastaajat: Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro ja Regione Lombardia

Ennakkoratkaisukysymys

Ovatko SEUT 49, SEUT 56 ja SEUT 106 artiklassa tarkoitetut sijoittautumisvapauden, syrjintäkiellon ja kilpailun edistämisen periaatteet sekä niihin sisältyvä kohtuullisuusperiaate esteenä sellaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jolla useiden perättäisten lainsäädäntötoimien tuloksena säädetään taloudellisesti merkittäviä julkisessa omistuksessa olevia meri-, järvi- ja jokialueita koskevien konsessioiden voimassaoloajan toistuvasta pidentämisestä siten, että niiden kestoa jatketaan lain nojalla lähes yksitoista vuotta, jolloin mahdollisuus alueen taloudelliseen hyödyntämiseen säilyy yksinomaan samalla konsessionsaajalla huolimatta siitä, että myönnetyn konsession säädetty voimassaoloaika on päättynyt, ja jonka seurauksena muilta taloudellisilta toimijoilta evätään jo lähtökohtaisesti mahdollisuus tavoitella hyödykkeen myöntämistä itselleen julkisessa menettelyssä?