8.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 439/20


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supremo Tribunal Administrativo (Portugali) on esittänyt 15.9.2014 – Fazenda Pública v. Beiragás – Companhia de Gás das Beiras SA

(Asia C-423/14)

(2014/C 439/26)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Supremo Tribunal Administrativo

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Fazenda Pública

Vastapuoli: Beiragás – Companhia de Gás das Beiras SA

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko unionin oikeuden ja erityisesti direktiivin 2006/112/EY (1) 78 artiklan a alakohdan vastaista se, että [– –] kaasunjakelijan maksama maankäyttömaksu vyörytetään loppukäyttäjälle saman määräisenä ja erillisenä suhteessa hintaan, jonka tämä maksaa käyttämästään kaasusta, eli siten, ettei sitä sisällytetä tähän hintaan?

Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, esitetään vielä seuraava kysymys:

2)

Onko unionin oikeuden ja erityisesti direktiivin 2006/112/EY 73–79 artiklan vastaista se, että [– –] kaasunjakelijan maksaman maankäyttömaksun, joka vyörytetään loppukäyttäjälle saman määräisenä ja erillisenä suhteessa hintaan, jonka tämä maksaa käyttämästään kaasusta, ei katsota kuuluvan veron perusteeseen?


(1)  Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2206/112/EY (EUVL L 347, s. 1).