8.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 439/16


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 28.8.2014 – Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

(Asia C-409/14)

(2014/C 439/24)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft.

Vastapuoli: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta annetun komission asetuksen (EU) N:o 861/2010 (1) 24 ryhmässä (Tupakka ja valmistetut tupakankorvikkeet) olevassa CN-koodissa 2401 10 35 olevaa tullitavaran kuvausta ”tabaco light air-cured” tulkittava siten, että sillä tarkoitetaan vain sellaista luonnollisesti kuivattua lehtitupakkaa,

joka sisältää kokonaisia tupakkakasvin lehtiä,

jota ei ole murskattu, puristettu tai tiivistetty,

jota ei eräänlaisena ”valmistuksena” pidettävää air-cured -kuivausta lukuun ottamatta saada CN-koodiin [2401 10] 35 kuuluvana tabaco light air-cured tupakkana valmistaa millään muulla tavalla (esimerkiksi erottamalla lehtiruodit tai murskaamalla taikka puristamalla lehdet),

joka ei ole ominaisuuksiltaan sellaista, että sitä voitaisiin polttaa[?]

2)

Onko valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä ja direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin 2008/118/EY 4 artiklan 6 kohdassa olevaa käsitettä ”tullisuspensiomenettely tai -järjestelmä” tulkittava siten, että se kattaa myös ulkoisessa passitusmenettelyssä olevan (valmisteveron alaisen) tullitavaran, joka on väliaikaisessa varastossa tai tullivarastossa ja josta annettuihin läheteasiakirjoihin on merkitty väärä CN-koodi (koodi 2401 10 35 koodin 2403 10 90 00 sijasta) mutta merkityksellinen ryhmä (24 ryhmä – tupakka) ja kaikki kyseisten asiakirjojen muut tiedot (konttinumero, määrä, nettopaino) pitävät paikkansa eikä sinettejä ole murrettu[?]

(Toisin sanoen voidaanko ajatella, että jokin tavara voi kuulua suspensiojärjestelmään, kun sen tavararyhmä on merkitty oikein mutta CN-koodi väärin läheteasiakirjoihin[?])

3)

Onko valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä ja direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin 2008/118/EY (2) 2 artiklan b kohdassa olevaa käsitettä ”tuonti” ja saman direktiivin 4 artiklan 8 kohdassa olevaa käsitettä ”valmisteveron alaisten tavaroiden tuonti” tulkittava siten, että ne kattavat myös tilanteen, jossa ulkoisessa passitusmenettelyssä olevan todellisen tavaran CN-koodi eroaa sen läheteasiakirjoissa olevasta CN-koodista, kun otetaan huomioon, että tätä eroavuutta lukuun ottamatta sekä tavararyhmä (tässä tapauksessa 24 ryhmä – tupakka) että todellisen tavaran määrä ja nettopaino vastaavat läheteasiakirjoissa olevia tietoja[?]

4)

Onko tilanteessa, jossa tullisuspensiojärjestelmään kuuluvan tavaran läheteasiakirjoihin merkitty, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta annetun komission asetuksen N:o 861/2010 mukainen CN-koodi on väärä, kyse edellä mainitun neuvoston direktiivin 2008/118/EY 38 artiklassa mainitusta sääntöjenvastaisuudesta?


(1)  EUVL L 284, s. 1.

(2)  Valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä ja direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta 16.12.2008 annettu neuvoston direktiivi 2008/118/EY (EUVL L 9, s. 12).