22.9.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 329/4


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Augstākā tiesa (Latvia) on esittänyt 17.7.2014 – SIA ”Maxima Latvija” v. Konkurences padome

(Asia C-345/14)

2014/C 329/06

Oikeudenkäyntikieli: latvia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Augstākā tiesa

Pääasian asianosaiset

Valittaja: SIA ”Maxima Latvija”

Vastapuoli: Konkurences padome

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Voidaanko asiassa tarkasteltavana oleva sopimus, joka on tehty liiketilojen vuokranantajan ja vähittäiskauppiaan (päävuokralainen) välillä ja joka rajoittaa vuokranantajan oikeutta päättää itsenäisesti ilman päävuokralaisen suostumusta liiketilojen jälleenvuokrauksesta päävuokralaisen mahdollisille kilpailijoille, katsoa sellaiseksi yritysten väliseksi sopimukseksi, jonka tarkoituksena on estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 1 momentissa tarkoitetulla tavalla?

2)

Onko arvioitaessa kyseisen sopimuksen yhteensopivuutta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 1 kohdassa säädetyn kanssa samalla analysoitava markkinoiden rakennetta ja mitä tarkoitusta varten?

3)

Katsotaanko nyt käsiteltävässä asiassa sopimuksen osapuolten markkinavoima ja sen mahdollinen kasvu seikaksi, joka on otettava välttämättä huomioon arvioitaessa sopimuksen yhteensopivuutta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 1 kohdan kanssa?

4)

Jos sopimuksen olennaisen asiasisällön selvittämiseksi ja sen määrittämiseksi, sisältääkö sopimus kielletyn sopimuksen osatekijät, on arvioitava, vaikuttaako sopimus mahdollisesti markkinoihin, voiko markkinoihin vaikuttamisen mahdollisuus riittää samalla sen toteamiseen, että sopimus vastaa kielletyn sopimuksen käsitettä, jolloin ei tarvitsisi arvioida, ovatko kielteiset vaikutukset tosiasiallisesti toteutuneet?