24.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 194/17


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Varhoven administrativen sad (Bulgaria) on esittänyt 14.4.2014 – EasyPay AD ja Finance Engineering AD v. Ministerski savet na Republika Balgaria ja Natsionalen osiguritelen institut

(Asia C-185/14)

2014/C 194/21

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Varhoven administrativen sad

Pääasian asianosaiset

Valittajat: EasyPay AD ja Finance Engineering AD

Vastapuolet: Ministerski savet na Republika Balgaria ja Natsionalen osiguritelen institut

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko postisiirtopalvelun kaltaisen postipalvelun, jolla lähettäjä, joka on tässä tapauksessa valtio, siirtää rahaa vastaanottajalle – sosiaaliavustuksiin oikeutetulle henkilölle –, katsottava jäävän direktiivin 97/67, (1) sellaisena kuin sitä on muutettu direktiiveillä 2002/39 (2) ja 2008/6, (3) soveltamisalan ulkopuolelle, jolloin siihen sovelletaan SEUT 106 ja SEUT 107 artiklan määräyksiä?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko SEUT 106 ja SEUT 107 artiklaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä vapaan kilpailun rajoittamiselle kuvatun kaltaisen postipalvelun tarjoamisen yhteydessä, jos sitä perustellaan kansalaisten perustuslaillisen oikeuden takaamiseen ja valtion sosiaalipolitiikkaan liittyvillä pakottavilla näkökohdilla ja jos palvelu voidaan samanaikaisesti luonteensa perusteella luokitella yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyväksi palveluksi, jos palvelun tarjoajan saama korvaus ei ylitä komission 20.12.2011 annetun päätöksen K(2011) 9380 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määritettyä enimmäismäärää?


(1)  Yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä 15.12.1997 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY (EYVL 1998, L 15, s. 14).

(2)  Direktiivin 97/67/EY muuttamisesta yhteisön postipalvelujen kilpailulle avaamisen jatkamiseksi 10.6.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/39/EY (EUVL L 176, s. 21).

(3)  Direktiivin 97/67/EY muuttamisesta yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisen toteuttamisen osalta 20.2.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/6/EY