24.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 194/11


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte suprema di cassazione (Italia) on esittänyt 21.3.2014 – Malvino Cervati ja Società Malvi Sas di Cervati Malvino v. Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno ja Roberto Cervati

(Asia C-131/14)

2014/C 194/13

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Corte suprema di cassazione

Pääasian asianosaiset

Revision-menettelyn valittajat: Malvino Cervati ja Società Malvi Sas di Cervati Malvino

Revision-menettelyn vastapuolet: Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno ja Roberto Cervati

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko asetusta (EY) N:o 1047/2001 (1) ja asetusta (EY) N:o 2988/95 (2) tulkittava siten, että niiden perusteella on kyse kielletystä toiminnasta, oikeuden väärinkäytöstä ja vilpillisestä menettelystä, kun yhteisön toimija A (Malvi s.a.s.), jolla ei ole tuontitodistusta tai joka on käyttänyt oman kiintiönsä loppuun, ostaa tietyn tavaraerän toiselta yhteisön toimijalta B (Tonini s.a.s.), joka on puolestaan ostanut tavaran yhteisön ulkopuoliselta toimittajalta (Bananaservice srl), kun tavara on luovutettu ulkomailla toiselle yhteisön toimijalle C (L’Olivo Maria), joka täyttää edellytykset kiintiön mukaisen todistuksen saamiselle ja joka on siirtämättä todistustaan tuonut tavaran vapaaseen liikkeeseen Euroopan yhteisöön luovuttaakseen sen tullaamisen jälkeen sellaista asianmukaista korvausta vastaan, joka on alhaisempi kuin kiintiön ulkopuoliseen tuontiin sovellettava paljoustulli, toimijalle B (Tonini Roberto s.a.s.), joka myy ne lopulta toimijalle A (Malvi s.a.s.)?


(1)  Tuonti- ja alkuperätodistusmenettelyn perustamisesta ja kolmansista maista tuotavan valkosipulin tariffikiintiöiden hallinnointitavan vahvistamisesta 30.5.2001 annettu komission asetus (EY) N:o 1047/2001 (EYVL L 145, s. 35).

(2)  Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 18.12.1995 annettu neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95 (EYVL L 312, s. 1).